Rattaj praises government on fast assistance and keeps expanding in Austria

TMR, the owner of resorts in Slovakia, Czechia, Poland and Austria, expects a 10% drop in profit and slightly bigger drop in sales in its financial year ending on October 31, said its largest shareholder Igor Rattaj. He is content with the state pandemic assistance in Slovakia and Czechia, which he says came very fast. It contrasts with Austria, where the government promised huge support but no subsidies have materialized in the end. On the other hand, Austria has already issued guidelines for the ski season while Slovakia will not issue them before December. TMR wants to buy one ski resort in Austria and cooperate with many more, selling their tickets via its own GoPass system. (hnonline.sk

Javys to make €5-8m on processing Italian nuclear waste

Javys, a state-owned nuclear decommissioning company, says it expects €26m sales and €5-8m profit from processing Italian nuclear waste. Coalition parties OĽaNO and Za ľudí are considering banning the processing of foreign nuclear waste in Slovakia; in that case, Javys would have to pay a €10m fine, as it has pledged to process 865 tons of Italian radioactive waste. It will export the processed waste back to Italy. To cope with the new contract, it has invested €20m (previously, it had only been processing domestic waste); the new facility still needs state permits to operate. It aims to use the Italian contract as a ticket to foreign markets. (dennikN.sk)

Rattaj chváli vládu za rýchlu pomoc a chce ďalej nakupovať v Rakúsku

TMR, ktorá vlastní turistické strediská na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Rakúsku, očakáva za finančný rok do konca októbra 10% medziročný pokles zisku a mierne vyšší pokles v tržbách, uviedol najväčší akcionár Igor Rattaj. Je spokojný so štátnou pomocou na Slovensku a v Čechách, ktorá prišla veľmi rýchlo. Naopak, v Rakúsku síce vláda sľúbila oveľa vyššiu pomoc, ale zatiaľ nevyplatila nič. Rakúsko naopak už vydalo pravidlá pre lyžiarsku sezónu, slovenská vláda ich chce vydať až v decembri. V Rakúsku chce kúpiť ešte jedno lyžiarske stredisko a s ďalšími spolupracovať, predávať ich lístky cez svoj systém GoPass. (hnonline.sk)

Javys chce na Talianoch zarobiť 5-8 mil. €

Štátna firma Javys informovala, že zo spracovania talianskeho rádioaktívneho odpadu očakáva tržby 26 mil. € a zisk 5-8 mil. €. Koaličné strany OĽaNO a Za ľudí zvažujú zákaz spracovania zahraničného rádioaktívneho odpadu, v tom prípade by Javys musel platiť sankcie 10 mil. €. V zmluve sa totiž zaviazal spracovať 865 ton talianskeho odpadu, ktorý potom vyvezie späť do Talianska. Aby to zvládol, investoval 20 mil. € do zvýšenia kapacít (doteraz spracúval iba domáci odpad); na spustenie nových kapacít ešte potrebuje povolenie štátu. Taliansky kontrakt chce využiť ako vstupenku na medzinárodný trh. (dennikN.sk)

Slovak jobs are most vulnerable to disruption from automation

Advances in automation technology threaten 800m jobs globally, according to Bloomberg Economics’ estimates. The Czech Republic, Slovakia, and Japan are most vulnerable to disruption from automation as they have a large segment of the workforce in the kind of simple, routine roles that can be most easily replaced by machines. In Slovakia, these are mostly workers at industrial plants. Automation will hit low-skilled workers the most, creating higher income inequality. (bloombergquint.com)

Vectary, which develops software for 3D modeling, landed a $7.3m investment

Slovak startup Vectary (Michal Koor and Pavol Soviš), which develops software for 3D modeling, landed a $7.3m investment from Swedish venture capital fund EQT Ventures. Some of the funding came from Germany’s BlueYard Capital, which invested $2.5m back in 2016. This initial investment allowed the company to move first to New York and later to San Francisco. Its clients include over a thousand digital agencies. The pandemic has driven up the demand for its 3D modeling solutions, as many activities have moved online. (forbes.sk)

Vectary, ktorý vyvíja softvér na 3D modelovanie, získal 7,3 mil. USD investíciu

Slovenský startup Vectary (Michal Koor a Pavol Soviš), ktorý vyvíja softvér na 3D modelovanie, získal 7,3 mil. USD investíciu od švédskeho fondu rizikového kapitálu EQT Ventures. Na investícii sa podieľa aj nemecký fond BlueYard Capital, ktorý do firmy ešte v roku 2016 nalial 2,5 mil. USD. Vďaka tejto investícii sa start-up presťahoval do New Yorku a neskôr do San Francisca. Medzi jeho klientov patrí viac ako tisíc digitálnych agentúr. Počas pandémie stúpol záujem o 3D modelovanie, keď sa veľa aktivít presunulo do online sveta. (forbes.sk)

Slovensko patrí medzi krajiny najviac ohrozené automatizáciou

Pokrok v automatizácii ohrozuje až 800 mil. pracovných miest na celom svete, tvrdí štúdia Bloomberg Economics. Medzi najviac ohrozené krajiny patria Česko, Slovensko a Japonsko, ktoré majú najviac pracovníkov vykonávajúcich jednoduché a rutinné činnosti, ktoré môžu najľahšie nahradiť stroje. V prípade Slovenska ide najmä o pracovníkov v priemyselných továrňach. Automatizácia najviac postihne nízko kvalifikovaných pracovníkov a tak prehĺbi príjmové rozdiely. (bloombergquint.com)

Ján Sabol is again the sole owner of soft drinks maker Budiš

Ján Sabol is again the sole owner of soft drinks maker Budiš (former Slovenské pramene a žriedla). Back in 2008, he formed a joint venture with Ján Šofranko (40%; brands Zlatá studňa and Šofokola). Šofranko later sold the stake to Oldřich Šlemr, who sold it to Jaroslav Halas (both are Czech businessmen). Sabol bought the stake late last year from Halas. In 2015, Kofola intended to acquire the 40% stake, but the deal fell through due to objections of the local anti-trust authority PMÚ. (forbes.sk)

Cuba is not repaying loans for SES Tlmače boilers

Cuba has asked for a delay in repaying the €170m loans it took to purchase technology for its power plants from SES Tlmače (formerly owned by EPH, now by managers). Cuba was supposed to start repaying the loans, which were provided or backed by state-owned Eximbanka, this fall. SES got the contracts due to the personal involvement of then PM Robert Fico and several cabinet members. The current government is working on moving the loans from the bank directly to the state, to improve Eximbanka’s balance sheet. Cuba is intent on repaying and both countries are in talks on collateral. Cuba is offering assets in tourism or mining, as well as patents for its drugs. (aktuality.sk)

Kuba nespláca úvery za kotly SES Tlmače

Kuba požiadala o odklad splatnosti úverov v objeme 170 mil. € na kotly pre svoje elektrárne, ktoré dodala firma SES Tlmače (najprv ju vlastnila EPH, teraz manažéri). Úvery poskytnuté alebo ručené štátnou Eximbankou mala začať splácať túto jeseň. Kontrakty sa SES podarilo uzavrieť aj vďaka osobnej angažovanosti vtedajšieho premiéra Roberta Fica a ďalších ministrov. Súčasná vláda navrhuje presunúť úvery priamo na štát, aby neťažili bilanciu štátnej banky. Podobne na kubánskej strane má prevziať splácanie štát a obe vlády rokujú o ich ručení. Kuba ponúka aktíva v cestovnom ruchu či ťažbe nerastných surovín, alebo patenty na lieky. (aktuality.sk)

Ján Sabol už opäť vlastní 100% vo výrobcovi nealko nápojov Budiš

Ján Sabol už opäť vlastní 100% vo výrobcovi nealko nápojov Budiš (predtým Slovenské pramene a žriedla). V roku 2008 vytvoril spoločný podnik s Jánom Šofrankom (40%; značky Zlatá studňa či Šofokola). Šofranko ale svoj podiel predal Oldřichovi Šlemrovi a ten Jaroslavovi Halasovi (obaja sú z ČR). Koncom vlaňajška Sabol kúpil podiel od Halasa. V roku 2015 chcela 40% podiel kúpiť Kofola, od transakcie odstúpila pre podmienky Protimonopolného úradu. (forbes.sk)

RRZ is happy with the state budget for the first time in many years

RRZ, the fiscal responsibility council, deems the government-approved 2021 state budget realistic. For the first time in many years it does not see risks of undervalued expenditures and overvalued revenues. RRZ expects a deficit of 7% of GDP, compared to the government’s aim of 7.3%. RRZ praises the government’s efforts to stimulate the economy by one-off measures and points at lack of long-term consolidation plan. The budget is exceptional in its clarity and description, for the very first time, of the objectives pursued by the government by spending public money. (RRZ, teraz.sk)

Labor unions at Amazon consider industrial action

The management and labor unions of the Sereď-based Amazon logistics center have been discussing a new Collective Agreement for almost two years. They can’t agree on wages, and the unions also point at excessive mandatory overtime. They have declared a strike alert to demand a 5% wage hike, higher overtime pay and a return to the covid surcharge of €1.5 per hour that the center paid in March-May. (hnonline.sk)

Amazon sa s odbormi nevie dohodnúť na raste miezd

Vedenie a odbory v logistickom centre Amazonu v Seredi už takmer dva roky neúspešne rokujú o novej kolektívnej zmluve. Nevedia sa dohodnúť na mzdách, ale odbory poukazujú aj na prílišný objem povinných nadčasov. Odbory tak vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Požadujú 5% rast miezd, rast príplatkov za nadčasy a návrat covidového príplatku 1,5 €/hod, ktorý firma vyplácala od polovice marca do konca mája. (hnonline.sk)

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je po dlhšom období spokojná so štátnym rozpočtom

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje rozpočet verejnej správy na rok 2021, ktorý v stredu schválila vláda, za realistický. Prvýkrát po dlhšom období nevidí riziká podhodnotených výdavkov či nadhodnotených príjmov. RRZ očakáva deficit 7% HDP, vládny cieľ je 7,3%. Oceňuje podporu ekonomiky jednorazovými opatreniami a namieta iba absenciu dlhodobého konsolidačného plánu. Rozpočet je výnimočný aj svojou zrozumiteľnosťou a tým, že prvý raz opisuje ciele, ktoré vláda sleduje míňaním verejných peňazí. (RRZ, teraz.sk)

Hella is moving production and research to Slovakia

Hella, a troubled German lights maker, is going through a reshuffle and will move the production of ambient lights from Bratislava to Trenčín next year. The unit employs 300. It will also move its global center designing rear lights from Lippstadt, Germany, to its plant in Bánovce, creating 100 new jobs there. It will move the production of components for cars that are no longer produced from Spain to Slovakia. In total, it employs almost 4,000 in Slovakia, having recently axed 200 jobs here. It will merge its Slovak plants in Bratislava, Kočovce, Bánovce and Trenčín into a single company. (hnonline.sk)

Pandemic has reduced wages

The pandemic has reduced wages in job ads, according to data of profesia.sk, a jobs portal. Employers have been offering an average wage of €1,125 in the third quarter, down 7% compared to the second quarter. Lower wages were offered in each region, at each level of education required, and in 34 of 39 sectors. The offered salaries did not fall in IT and services, though. The number of job offers rose from 28,000 in the second to 43,000 in the third quarter. (sme.sk)

Pandémia znížila výšku platov

Pandémia znížila výšku platov ponúkaných v pracovných inzerátoch, ukazujú údaje portálu profesia.sk. Zamestnávatelia uvádzali v pracovných ponukách v treťom štvrťroku t.r. hrubú mzdu 1.125 €, o 7% nižšiu ako v druhom kvartáli. Nižšie ponúkané mzdy boli v každom regióne, pri každom požadovanom stupni vzdelania a v 34 z 39 odvetví. Platy neklesli v IT a službách. Počet ponúk stúpol z 28.000 v druhom na 43.000 v treťom štvrťroku. (sme.sk)

Hella presúva výrobu aj vývoj na Slovensko

Nemecký výrobca svetiel Hella v reakcii na nízky dopyt reorganizuje svoje aktivity a budúci rok zatvorí bratislavskú výrobu ambientného osvetlenia s 300 pracovníkmi. Výrobu presunie do Trenčína. Z nemeckého Lippstadtu do Bánoviec presunie globálny dizajnový vývoj zadných svetiel pre autá, čo v Bánovciach vytvorí 100 pracovných miest. Zo Španielska na Slovensko presunie výrobu komponentov pre vozidlá, ktoré sa už sériovo nevyrábajú. Spolu na Slovensku zamestnáva viac ako 4.000 ľudí, pričom nedávno tu prepustil 200 zamestnancov. Svoje slovenské závody v Bratislave, Kočovciach, Bánovciach a Trenčíne spojí do jedinej firmy. (hnonline.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.