Government conditions help to U.S. Steel by investments in improving competitiveness

The government’s approach to the Košice-based steel mill U.S. Steel will depend on its investments in improving competitiveness, for instance into production of steel for the automotive sector, said Economy Minister Richard Sulík (SaS) after meeting its management. At present, the mill does not supply any of the four Slovak car plants. Sulík suggested that the government could help with energy prices. Last year, the mill lost €63m following a €127m net profit for 2018. Last summer, it shut down one of its three blast furnaces, sold its radiator plant, and announced 2,500 redundancies. It maintains it can’t compete with Chinese steel mills without state help. (sme.sk)

Prima banka condemned the state assistance programs

Prima banka, owned by Penta, was the only Slovak Banking Association member to abstain when voting on the agreement with the government to eliminate the banking levy. It thinks the elimination should not be bartered off. It is among the banks suing the government on the levy, and would not comment on whether it will withdraw the lawsuit. It also argues that state loan guarantees "distort competition" and it did not take part in the program of small state-backed loans. It would not comment on whether it will join the new program of large state-backed loans. It even condemned the loan repayment deferral scheme. Banks report deferred loans as performing, which only delays the final pandemic rec

Vláda podmieňuje pomoc U.S. Steelu investíciami

Ústretovosť štátu ku košickej oceliarni U.S. Steel bude závisieť od jej investícií do zvyšovania konkurencieschopnosti, napr. do výroby produktov pre automobilový priemysel, uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po stretnutí s vedením firmy. V súčasnosti oceliareň nedodáva ani pre jednu zo štyroch slovenských automobiliek. Sulík naznačil, že vláda môže oceliarni pomôcť s cenou energie. Oceliareň vlani utrpela stratu 63 mil. € po 127 mil. € čistom zisku za rok 2018. Vlani v lete zastavila jednu z troch vysokých pecí, predala závod na výrobu radiátorov a ohlásila redukciu zamestnanosti o 2.500 ľudí v priebehu troch rokov. Zdôrazňuje, že bez pomoci štátu nevie konkurovať čínskym oce

Prima banka kritizuje vládne opatrenia

Prima banka vo vlastníctve Penty sa ako jediný člen Slovenskej bankovej asociácie zdržala hlasovania o dohode s vládou na zrušení bankového odvodu. Myslí si, že zrušenie odvodu by nemalo byť predmetom výmenných dohôd. Je jednou z bánk, ktoré štát žalovali kvôli bankovému odvodu. Neuviedla, či žalobu na základe dohody z vládou stiahne. Banka tiež argumentuje, že štátne záruky na úvery „narúšajú férovú hospodársku súťaž“. Preto sa nezapojila do programu štátnych záruk na malé úvery a nekomentuje, či sa zapojí do programu záruk na veľké úvery. Kritizuje aj schému odkladu splátok. Banky vykazujú úvery s odloženými splátkami ako plne zdravé, čo iba odkladá reálne vyčíslenie dopadov pandémie a naj

Arca Investments (Rastislav Velič) asked for temporary bankruptcy protection

Arca Investments (Rastislav Velič) asked for temporary bankruptcy protection as it is unable to pay its creditors. It is “preparing internal reorganization” and launching “crisis management.” It downplays its financial woes and claims “its overdue payables represent less than 1% of assets under Arca management.” The group funded its recent massive acquisitions by debt; it is still selling bills with a yield of 6% p.a. It controls €600m assets. (hnonline.sk)

Wirecard employs 400 in Košice

Wirecard, a German fintech company that filed for bankruptcy last week, employs 400 in Košice and it is unclear whether they will all lose their jobs. The company used accounting tricks to mask its problems, is highly indebted and its stock price has plummeted close to zero. The Slovak mobile phone operator O2 was forced to pause payments via its O2 eKasa solution as it was using Wirecard for payment processing. (hnonline.sk)

Wirecard zamestnáva v Košiciach 400 ľudí

Nemecká fintech spoločnosť Wirecard, ktorá minulý týždeň požiadala o konkurz, zamestnáva v Košiciach 400 ľudí. Zatiaľ nie je jasné, či prídu o prácu. Firma maskovala svoje problémy účtovníckymi trikmi, je vysoko zadlžená a hodnota jej akcií klesla k nule. Jej problémy pocítil aj mobilný operátor O2, ktorý jej služby využíval pri služby eKasa. O2 tak bol nútený dočasne zastaviť bezhotovostné platby cez terminály O2 eKasa. (hnonline.sk)

Arca Investments (Rastislav Velič) požiadala o dočasnú ochranu pred veriteľmi

Spoločnosť Arca Investments (Rastislav Velič) požiadala o dočasnú ochranu pred veriteľmi, keďže nemá peniaze na uspokojenie veriteľov. Ochranu chce využiť „na prípravu internej reorganizácie” a spúšťa „krízový manažment”. Svoje problémy zľahčuje a tvrdí, že „po splatnosti je menej ako 1% celkového objemu aktív, ktoré má Arca pod správou”. Skupina financovala nedávne rozsiahle akvizície za pomoci dlhov, predávala zmenky s ročným výnosom 6%. Oficiálne kontroluje aktíva v hodnote okolo 600 mil. €. (hnonline.sk)

Another package of business environment improvements this fall

Economy Minister Richard Sulík (SaS) will submit another package of business environment improvements this fall. He will focus on the elimination of mandatory membership in various chambers and licensing rules, reducing the administrative burden, and cuts in taxes, payroll levies, and fees. He is not giving up on a payroll levy bonus (replacement of social benefits by a single payment). He wants to change the financing of municipalities to motivate them to assist businesses. Sulík also wants to set up a Hydrogen Research Center in cooperation with the TU university in Košice, as he sees the future of mobility in hydrogen cars. (dennikN.sk)

Easier forfeiture of fraudsters’ assets

Justice Minister Mária Kolíková (Za ľudí) prepared a new Act on Forfeiting Proceeds from Crime. Besides defining conditions for forfeiting and managing property procured by criminal activities, it also adds new crimes of bending the law (arbitrary rulings of judges) and feeding (providing benefits/bribes without a specific purpose). A new Office for the Administration of Forfeited Property will be set up that will be allowed to confiscate property before conviction. The Office will not manage the assets, but will hire third parties. (sme.sk)

Ľahšie zhabanie majetku podvodníkov

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravila nový Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku. Okrem podmienok pre zaistenie a správu majetku z trestnej činnosti pridáva aj nové trestné činy ohýbania práva (svojvoľné rozhodnutie sudcov) a prikrmovania (poskytovanie výhod/úplatkov bez konkrétneho účelu). Má vzniknúť nový Úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý napr. umožní zhabať majetok ešte pred odsúdením páchateľa. Úrad nebude spravovať majetok, ale bude najímať tretie strany. (sme.sk)

Na jeseň príde ďalší balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na jeseň predloží ďalší balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Sústredí sa na rušenie povinných členstiev v rôznych komorách, licencovanie povolaní, zníženie administratívnej záťaže a zníženie daní, poplatkov a odvodov. Stále chce presadiť aj odvodový bonus (všetky sociálne dávky by nahradila jedna dávka). Chce zmeniť financovanie obcí, aby ich motivoval pomáhať podnikateľom. Tiež chce zriadiť Centrum pre výskum vodíka v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Podľa neho nie je budúcnosť v elektrických, ale vodíkových autách. (dennikN.sk)

Trnava-based car plant PSA is sheding jobs

Trnava-based car plant PSA is reducing the staff in its welding plant by 110 and is shrinking its accounting dept. too, reckons its labor union. Instead of laying people off, it is offering 7-months’ severance pay. The labor union warns a thousand people may go by the end. The management denies this, while admitting efforts to improve efficiency and reduce wages. (aktuality.sk)

Government approved 114 measures to improve business environment

The government approved 114 measures to improve the business environment. These are mostly minor measures that cost the state nothing and should save businesses €100m annually. All changes in taxes and levies will take effect on January 1; the audit threshold is increased (assets over €4m or turnover over €8m); income tax advances will be calculated by the tax authority FS; the minimum fine for breach of hygiene standards by retailers is reduced from €1m, and an appeal will suspend its payment; fixed-term job contracts will be allowed for three instead of two years; companies will not be responsible for staffing agencies’ misdemeanors; companies won’t report vacancies to labor offices; compa

Vláda schválila 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Vláda schválila 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Zväčša ide o drobné opatrenia bez nákladov pre štát, ktoré majú firmám ušetriť 100 mil. € ročne. Všetky zmeny v daniach a odvodoch budú platné iba od 1. januára; preddavky na daň z príjmu vypočíta daňový úrad; zvyšuje sa hranica auditu (aktíva nad 4 mil. €, resp. obrat nad 8 mil. €); do nákladov pôjde reálna spotreba paliva áut; znižuje sa minimálna pokuta za porušenie hygienických noriem pri predaji a odvolanie voči pokute bude mať odkladný účinok; firmy nebudú musieť viesť evidenciu o cenách; Slovenská obchodná inšpekcia po zistení „drobných nedostatkov“ nebude dávať hneď sankciu; maximálna doba pracovného pomeru na urči

Trnavská automobilka PSA redukuje zamestnanosť

Trnavská automobilka PSA redukuje zamestnanosť vo zvarovni o 110 ľudí a zmenšuje aj účtovnícke oddelenie, informovali odbory. Ľudí neprepúšťa, ale ponúka dohodu so 7-mesačným odstupným. Odbory sa obávajú, že o robotu by mohlo prísť až tisíc ľudí. Vedenie to popiera, ale pripúšťa snahu o zvýšenie efektivity a navrhlo zníženie platov. (aktuality.sk)

Economy Ministry launched rent reimbursement

The Economy Ministry has launched the app landlords will use to ask for rent reimbursement. The state is ready to start sending money within days, and wants to pay €200m to 70-100,000 stores and restaurants it forced to close during the pandemic. Their landlords will submit applications gradually by region―Tuesday was reserved for Prešov, and Bratislava’s turn will be on July 2. (trend.sk)

TeraSteel of Romania wants a new plant in Hnúšťa

TeraSteel, Romanian maker of construction materials, plans to build a new plant in Hnúšťa and create 100 jobs. It makes galvanized profiles and thermal insulation panels, has signed a memorandum with the city, and is requesting a state investment incentive. (teraz.sk)

Ministerstvo hospodárstva spustilo preplácanie nájmov

Ministerstvo hospodárstva spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov o dotáciu na nájomné pre prevádzky, ktoré štát prinútil zavrieť počas pandémie. Vyplácanie dotácií by malo byť otázkou dní, štát je pripravený vyplatiť 200 mil. € zhruba 70-100.000 žiadateľom. Žiadatelia sa môžu prihlasovať postupne podľa krajov―začalo sa Prešovským krajom a Bratislava príde na rad 2. júla. (trend.sk)

Rumunský TeraSteel chce postaviť nový závod v Hnúšti

Rumunský výrobca stavebných materiálov TeraSteel plánuje postaviť v Hnúšti nový závod a vytvoriť tam 100 pracovných miest. Vyrába pozinkované profily a tepelnoizolačné panely, podpísal memorandum s mestom a žiada štátny investičný stimul. (teraz.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.