Companies will get back VAT from unpaid invoices

A revision to the VAT Act, approved by the government last week, will allow companies to set unpaid invoices against their VAT tax base and reduce their VAT bill. These must be irrecoverable claims not older than three years. (dennikN.sk)

Mafia is still organizing lines in front of the Foreign Police

The mafia is still organizing lines in front of the Foreign Police in Bratislava where foreign workers or students must spend whole nights to get a residency or work permit. Media first pointed out the appalling situation in 2017 and the then government responded by adding some capacity and moving the Foreign Police from Petržalka to Vajnory. Even there, though, the police still let the mafia run the system instead of adding more capacity and creating an appointment system. (Hanzelová)

Mafia stále organizuje rady pred cudzineckou políciou

Mafia stále organizuje rady pred cudzineckou políciou v Bratislave, kde zamestnanci či študenti musia stáť celé noci, aby získali povolenie ostať na Slovensku. Médiá prvýkrát priniesli informácie o neprijateľných podmienkach pred cudzineckou políciou v roku 2017 a vtedajšia vláda reagovala zvýšením jej kapacít a presunom z Petržalky do Vajnor. Polícia ale stále necháva organizovať rady mafiou namiesto toho, aby urobila systém objednávania a ďalej posilnila kapacity. (Hanzelová)

Firmy dostanú späť DPH z nezaplatených faktúr

Novela Zákona o DPH, ktorú schválila vláda minulý týždeň, umožní firmám znížiť základ dane o neuhradené faktúry a daňový úrad im vráti DPH. Musí ísť o nevymožiteľné faktúry nie staršie ako tri roky. (dennikN.sk)Novela Zákona o DPH, ktorú schválila vláda minulý týždeň, umožní firmám znížiť základ dane o neuhradené faktúry a daňový úrad im vráti DPH. Musí ísť o nevymožiteľné faktúry nie staršie ako tri roky. (dennikN.sk)

Arca Capital defaulted on €25.5m bonds

Highly indebted Arca Capital defaulted on €25.5m bonds maturing on August 12. It admits it is late with their repayment and invited investors for a meeting to discuss options. By June it had already defaulted on €25-30m bills. Also in June, its €41m loan from Poštová banka was due and neither party would comment on its repayment. Arca’s sources of financing dried up during the pandemic. Arca Investment and its staffing agency, Edymax, requested bankruptcy protection in July. Talks with J&T on a lifeline have allegedly failed. Slovaks invested €3bn into corporate bonds of various quality and Arca’s woes might dent their confidence. (dennikN.sk)

New pandemic containment measures

The government adopted new pandemic containment measures as of September 1, announced Health Minister Marek Krajčí. All mass gatherings of over 1,000 people (outdoors) and 500 people (indoors) are banned and water worlds’ visitor numbers will be capped at 1,000. High-capacity sites for Covid-19 testing will open in Bratislava, Trnava, Trenčín, and Banská Bystrica. Today, the government will publish measures for employers and their foreign workers. The police will fine people without face masks in stores, on public transport, and at mass events outdoors. E-quarantine will not be introduced. Croatia, France, Spain, the Netherlands, Belgium, and Malta will be added to high-risk Covid-19 countri

Problémy Arca Capital pokračujú

Skupina Arca Capital nevyplatila investorom dlhopisy v objeme 25,5 mil. € splatné 12. augusta. Investorom oznámila, že bude s výplatou meškať a pozýva ich na stretnutie, kde chce situáciu riešiť. Už v júni nesplatila zmenky za 25-30 mil. €. V júni mala tiež splatiť dlh voči Poštovej banke za 41 mil. €, jeho osud nie je známy. Počas pandémie vyschli zdroje financovania vysoko zadlženej skupiny. Strešná firma skupiny Arca Investment aj jej personálna agentúra Edymax sú od júla pod dočasnou ochranou pred veriteľmi. Rokovania s J&T ohľadom pomoci údajne stroskotali. Slováci investovali do korporátnych dlhopisov rôznej kvality 3 mld € a problémy skupiny Arca môžu otriasť ich dôverou. (dennikN.sk)

Vláda od 1. septembra zavádza nové opatrenia proti šíreniu Covid-19

Vláda od 1. septembra zavádza nové opatrenia proti šíreniu Covid-19, informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Zakazuje hromadné kultúrne či športové akcie nad 1.000 ľudí v exteriéri a nad 500 ľudí v interiéri. Obmedzí tiež návštevnosť aquaparkov. Vytvoria sa veľkokapacitné testovacie miesta v Bratislave, Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici. Dnes vláda zverejní aj opatrenia pre zamestnávateľov, resp. ich pracovníkov zo zahraničia. Polícia bude pokutovať ľudí bez rúšok v obchodoch, MHD, či na hromadných akciách v exteriéri. E-karanténa sa zatiaľ nebude zavádzať. Medzi rizikové krajiny pribudnú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta, všetci príchodzí z týchto kra

Banks might write off €120m loans due to the pandemic

About 9% of those households that requested loan payment deferrals will have problems repaying their loans once the deferral ends, according to a central bank NBS survey. These are 3,600 households; some 750,000 Slovak households have bank loans, of whom 40,000 requested the deferral. The latter group mostly comprises sole traders. Banks might therefore be forced to write off loans totaling €120m. The survey showed that 60% of indebted households posted a drop in income during the pandemic. (webnoviny.sk)

Traditional suppliers again divided up contracts of ŽS Slovensko

The traditional suppliers of ŽS Slovensko, a state-run rail carrier, have divided up its two large tenders. ŽOS Vrútky (Budamar and Víťazoslav Móric) won a tender to supply 17 new wagons for an expected €33m. Another tender to renovate 35 older wagons for an expected €32.2m was won by ŽOS Trnava (Vladimír Poór). ŽS Slovensko has not published their bids as the results are still being reviewed. The wagons are to be supplied in three years and ŽS Slovensko will use them in Eastern Slovakia. (hnonline.sk)

Tradiční dodávatelia si opäť rozdelili zákazky v ŽS Slovensko

Dva veľké tendre štátneho osobného železničného prepravcu ŽS Slovensko si rozdelili jeho tradiční dodávatelia. ŽOS Vrútky (Budamar a Víťazoslav Móric) vyhral tender na dodávku 17 nových vlakových vozňov za očakávanú cenu 33 mil. €. Tender na modernizáciu 35 starších vozňov za očakávaných 32,2 mil. € zas vyhrala firma ŽOS Trnava (Vladimír Poór). ŽS Slovensko nezverejnil výšku ich ponúk, výsledky tendrov sú v súčasnosti pod kontrolou. Lehota dodania v oboch súťažiach sú tri roky a vozne bude ŽS Slovensko využívať na východe Slovenska. (trend.sk)

Banky pre pandémiu budú musieť odpísať dlhy za 120 mil. €

Po skončení odkladu splátok úverov bude mať problémy so splácaním 9% domácností, ktoré požiadali o odklad, ukázal prieskum centrálnej banky NBS. Ide o 3.600 domácností, pričom celkovo je na Slovensku zadlžených 750.000 domácností, z ktorých o odklad splátok požiadalo 40.000. Zväčša išlo o domácnosti živnostníkov. Bankám tak hrozí, že budú musieť odpísať úvery za 120 mil. €. Podľa prieskumu vplyvom pandémie klesli príjmy v 60% zadlžených domácnostiach. (webnoviny.sk)

Glass maker Rona keeps investing

Lednické Rovne-based glass maker Rona posted a €4.1m net profit on €73m in revenue last year. This year, it is investing €5m, mainly into automation and energy savings. During the pandemic, demand from restaurants, hotels and airlines plummeted and in April, it only used 30% of its capacity. Machine production is still a third lower annually, while hand production is down just 10%. It employs 1,200. (hnonline.sk)

Minimum wage at €623

Labor Minister Milan Krajniak will propose that the government set the 2021 minimum wage at €623. This is 57% of last year’s average wage, among the highest shares in the world (it is 37% in Germany and 44% in Czechia). Legislation approved by the previous government is set to hike the minimum wage from the current €580 to €656, or 60% of the 2019 average wage. Labor unions protest Krajniak’s proposal, demand the €656, and they even left the tripartite meeting on Monday. Krajniak warns he might expand the tripartite to include other workers’ representatives. After companies and labor unions voiced their discontent, Krajniak withdrew his proposal to set a special minimum wage for young peopl

Minimálna mzda bude 623 €

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) navrhne vláde, aby schválila na budúci rok minimálnu mzdu vo výške 623 €. Pôjde o 57% vlaňajšej priemernej mzdy, čo je jeden z najvyšších podielov na svete (v Nemecku je to 37% a v Česku 44%). Podľa legislatívy schválenej bývalou vládou by mala minimálna mzda stúpnuť budúci rok zo súčasných 580 € na 656 €, t.j. 60% priemernej mzdy za rok 2019. Odbory s Krajniakovým návrhom nesúhlasia, trvajú na 656 € a dokonca na protest opustili včerajšie rokovanie tripartity. Krajniak tak chce tripartitu rozšíriť aj o ďalšie organizácie. Krajniak pre nesúhlas odborov a firiem stiahol návrh zaviesť štartovaciu minimálnu mzdu pre mladých vo výške 70% štandardnej úro

Sklárne Rona stále investujú

Sklárne Rona Lednické Rovne vlani zaznamenali čistý zisk 4,1 mil. € pri výnosoch 73 mil. €. Tento rok investujú 5 mil. €, najmä do automatizácie výroby. Cez pandémiu zaznamenali prepad dopytu v reštauráciách, hoteloch a aerolíniách a v apríli pracovali iba na 30% kapacity. Strojová výroba stále eviduje tretinový výpadok, ale ručná výroba je iba 10% pod vlaňajšou úrovňou. Zamestnávajú 1.200 ľudí. (hnonline.sk)

Magna PT is investing €220m in Kechnec

Magna PT, a Canadian automotive supplier, launched the construction of a new €10m hall for the production of transmission components in its plant in Kechnec near Košice. It will add 40 new jobs to the current 950 upon completion in July 2021. It is investing €220m in total; the rest are technologies for transmissions supplied to BMW. It requested a state investment stimulus for the investment. Economy Minister Richard Sulík (SaS) will recommend approving a tax break totaling 20-25% of the investment as the project is in a less developed region. This year, the pandemic will reduce the plant’s output by 25% compared to last year’s €33.3m, as it was forced to pause production for several weeks

Arca tries to sell new debt

Peter Krištofovič, owner of 30% in Arca Capital, is issuing €17m bonds for retail clientele via his company Salve funding SK. He claims the bonds will fund real estate projects of his Salve group and won’t be used to repay debts of Arca. Arca Investment as well as staffing agency Edymax, owned by Arca, have requested and been given bankruptcy protection. Arca has financed its massive expansion via debts, and during the pandemic it has been unable to repay €25-30m bonds. Other bonds worth €25.5m were due on August 12, and recently, a €41m loan from Poštová banka was due. Normally, it would take on new debt to repay the old, but its sources of financing dried up recently. Media speculate Arca

Arca to skúša s novými dlhmi

Peter Krištofovič, vlastník 30% akcií skupiny Arca Capital, cez svoju firmu Salve funding SK vydáva dlhopisy za 17 mil. € a ide ich predávať drobným investorom. Tvrdí, že peniaze budú financovať realitné projekty jeho skupiny Salve a nebudú použité na splatenie dlhov skupiny Arca. Strešná firma skupiny Arca, Arca Investment, aj jej personálna agentúra Edymax, sú pod dočasnou ochranou pred veriteľmi. Arca financovala masívnu expanziu dlhmi a cez pandémiu načas nesplatila dlhopisy za 25-30 mil. €. Dlhopisy za ďalších 25,5 mil. € boli splatné 12. augusta, nedávno boli splatné aj pôžičky voči Poštovej banke za 41 mil. €. Normálne by záväzky splatila novými dlhmi, počas pandémie ale zdroje financ

Magna PT investuje 220 mil. € v Kechneci

Kanadský automobilový dodávateľ Magna PT spustil výstavbu novej 10 mil. € haly na výrobu komponentov do prevodoviek vo svojom závode v Kechneci pri Košiciach. Po dokončení v júli 2021 pridá 40 pracovných miest k súčasným 950. Spolu investuje až 220 mil. €, zvyšok sú technológie na prevodovky dodávané automobilke BMW. Pre tento projekt žiada o štátny investičný stimul. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odporučí poskytnúť firme úľavy na dani vo výške 20-25% z investície, keďže ide o investíciu v jednom z najmenej rozvinutých okresov. Pandémia tento rok zníži objem výroby závodu o 25% z vlaňajších 33,3 mil. €, pre chýbajúce komponenty od dodávateľa z Talianska musel na jar na viacero tý

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.