Small banks and insurers are leaving Slovak market

Wüstenrot is selling its Czech building saving bank and mortgage bank, according to sources of e15.cz. The sale of its Slovak building saving bank is likely, too, as the recent tightening of rules for state subsidies made the prospects of building saving banks here grim. OTP of Hungary, mBank of Poland and Axa of France are also leaving the Slovak market. Financial sector consolidation stems from growing costs of regulation and low interest rates. Smaller banks in Slovakia are under pressure, as the banking levy could eat their entire profits. (e15.cz)

Patrik Tkáč is set to return among shareholders of energy holding EPH

Patrik Tkáč is set to return among shareholders of energy holding EPH (Daniel Křetínský) in a few days, according to sources of the N daily. In Slovakia, EPH controls eustream, SPP Distribúcia, SSE, Nafta and SE. Two years ago, Tkáč agreed to sell his 37% stake in EPH for €1.8-2.8bn. Now the situation has changed and Tkáč wants to keep investing with Křetínský in the energy sector. (dennikN.sk)

Malé banky a poisťovne opúšťajú slovenský trh

Wüstenrot sa chystá predať svoju stavebnú sporiteľňu a hypotekárnu banku v Česku, tvrdia zdroje e15.cz. Pravdepodobný je predaj aj slovenskej stavebnej sporiteľne, keďže po zmene legislatívy nemá stavebné sporenie na Slovensku perspektívu. Slovenský trh opúšťa aj maďarská OTP, poľská mBank a francúzska poisťovňa Axa. Za konsolidáciou vo finančnom sektore sú rastúce náklady na reguláciu a nízke úrokové sadzby. Menšie banky na Slovensku navyše ohrozuje bankový odvod, na ktorý si nedokážu zarobiť. (e15.cz)

Patrik Tkáč sa vracia medzi akcionárov energetického holdingu EPH

Patrik Tkáč sa zrejme v najbližších dňoch vráti medzi akcionárov energetického holdingu EPH (Daniel Křetínský). EPH na Slovensku kontroluje eustream, SPP Distribúciu, SSE, Naftu a Slovenské elektrárne. Pred dvoma rokmi sa Tkáč dohodol, že predá svoj 37% podiel v EPH za 1,8-2,8 mld €. Situácia sa ale zmenila a Tkáč chce spolu s Křetínským pokračovať v investíciách v energetike. (dennikN.sk)

Ján Šebesta is Peter Žiga’s fixer and deals with bribes

Farmer František Oravec paid a €0.4m bribe to people close to Economy Minister Peter Žiga (Smer) in 2009 to get a €2.5m subsidy for a small hydro power plant, according to Esin, a company that is engaged in several legal battles over land with Oravec. The farmer admitted to the bribe in conversation that police wiretapped. Oravec explained that this was a payment for ’consulting services’ to Košice-based Eurosupport (Ján Šebesta). “Šebesta is Žiga’s fixer and deals with these issues,“ he added. (etrend.sk)

Two Slovak sugar mills are set to survive the current tough period

Two Slovak sugar mills, Trenčianská Teplá-based Považský cukor (Nordzucker) and Sereď-based Slovenské cukrovary (Agrana), are set to survive the current tough period, says Michal Abelovič, head of the local sugar mill union SCS. They lost €15m last year and expect another loss this year but plan to be in the black in 2020. They keep investing into energy systems and warehouses, and are even encouraging farmers to increase their sugar beet acreage. They are suffering, as sugar prices have fallen from €700 per ton in 2013 to the current €310 following EU market liberalization and a surge in sugar exports from India. Many smaller and inefficient sugar mills in Europe are being closed. (etrend.s

Dva slovenské cukrovary by mali prežiť súčasné ťažké obdobie

Dva slovenské cukrovary, Považský cukor v Trenčianskej Teplej (Nordzucker) a Slovenské cukrovary Sereď (Agrana), by mali prežiť súčasné ťažké obdobie, tvrdí šéf Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič. Vlani vykázali stratu 15 mil. € a v strate budú aj tento rok, ale budúci rok už plánujú zisk. Tiež pokračujú v investíciách, napr. do energetiky či nových skladov a dokonca motivujú farmárov pestovať cukrovú repu na väčšej ploche. Za problémami cukrovarov je prudký pokles cien cukru, zo 700 €/tona v roku 2013 na súčasných 310 €, pre liberalizáciu trhu v EÚ a dovoz lacného cukru z Indie. V Európe sa preto zatvárajú mnohé malé a neefektívne cukrovary. (etrend.sk)

Ján Šebesta je biely kôň Petra Žigu a vybavuje úplatky

Farmár František Oravec zaplatil v roku 2009 ľuďom blízkym ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi (Smer) úplatok 0,4 mil. €, aby dostal EÚ fondy vo výške 2,5 mil. € na malú vodnú elektráreň, tvrdí skupina Esin, ktorá sa s farmárom sporí o pôdu. Úplatok má potvrdzovať policajná nahrávka rozhovoru s Oravcom. Oravec vysvetlil, že išlo o platbu za poradenské služby košickej firme Eurosupport (Ján Šebesta). „Šebesta je biely kôň Petra Žigu a vybavuje takéto veci,“ dodal. (etrend.sk)

Ban on publishing polls 50 days ahead of an election approved

The Smer, SNS and Kotleba’s ĽSNS parties overrode a presidential veto and re-approved a ban on publishing polls 50 days ahead of an election. They want to protect voters from dubious polls. President Zuzana Čaputová will send the legislation to the Constitutional Court and will request its suspension; otherwise, the last polls will be published on January 10. Čaputová says the ban deprives voters of necessary information. (SME/3)

20 measures for the next government to implement to improve competitiveness

Thirteen business lobby groups and chambers of commerce came up with a list of 20 measures for the next government to implement to improve competitiveness in a time of economic slowdown. They demand slowing down the passage of new laws and regulations, increased investments into education, innovation and research, a more flexible Labor Code, as well as fair and predictable justice system. The only outgoing government measure they praise is the dual education system in high schools. (dennikN.sk)

20 opatrení na udržanie konkurencieschopnosti krajiny

Trinásť zamestnávateľských združení a obchodných komôr navrhlo budúcej vláde 20 opatrení na udržanie konkurencieschopnosti krajiny v čase globálneho ekonomického ochladenia. Žiadajú spomalenie prijímania nových zákonov a regulácií, vyššie investície do školstva, inovácií a výskumu, flexibilnejší Zákonník práce, ako aj vyššiu predvídateľnosť a férovosť súdnych verdiktov. Jediné pozitívne opatrenie odchádzajúcej vlády je duálne vzdelávanie pre žiakov stredných škôl. (dennikN.sk)

Parlament schválil 50-dňové moratórium na predvolebné prieskumy

Strany Smer, SNS a Kotlebova ĽSNS prelomili veto prezidentky a opätovne schválili 50-dňové moratórium na predvolebné prieskumy. Chcú chrániť občanov pred pochybnými prieskumami. Zuzana Čaputová zákon pošle na Ústavný súd a bude žiadať, aby pozastavil jeho platnosť, inak bude zakázané publikovať prieskumy po 10. januári. Podľa Čaputovej berie zákon voličom právo na informácie. (SME/3)

Penta says Lex Haščák is unconstitutional

A draft bill, called Lex Haščák and submitted by a PS/Spolu coalition, aiming to ban cross-ownership in the healthcare sector, is in violation of the Slovak Constitution and constitutes disproportionate and unjustified interference with property rights, argues Penta. The bill is named after Penta partner Jaroslav Haščák. Penta based its claim on legal standpoints from Radoslav Procházka, Marek Benedik and Dentons, a law firm. It complains that the bill would lead to expropriation of Penta's assets without adequate compensation. It maintains that there is no evidence of Penta abusing its cross-ownership of health insurer, hospitals, and clinics. (sme.sk)

U.S. Steel keeps 4-day work week

The labor union and management of the U.S. Steel Košice steel mill have agreed to cut work time in December and January. Workers will stay home with 60% pay for one day a week. The management proposed a 4-day work week for the entire first quarter, but the union did not agree, hoping for a positive turnaround on the market. The steel mill has been cutting work time since April, due to the inflow of cheap Asian steel imports to the EU. High prices of emission allowances are undermining its price competitiveness. (pravda.sk)

U.S. Steel Košice pokračuje v skrátenom pracovnom čase

Odborári sa dohodli s vedením U.S. Steel Košice na skrátenom pracovnom čase na december a január. Zamestnanci ostanú doma jeden deň v týždni a dostanú 60% mzdy. Vedenie navrhlo 4-denný týždeň na celý prvý štvrťrok, odbory ale nesúhlasili a veria, že situácia na trhu s oceľou sa začne zlepšovať. Skrátený pracovný čas v oceliarni trvá od apríla t.r., pre dovoz lacnej ocele z Ázie. Vysoké ceny emisných povoleniek zvyšujú jej náklady. (pravda.sk)

Penta tvrdí, že Lex Haščák je protiústavný

Návrh zákona Lex Haščák od koalície PS/Spolu, ktorý má zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve, je protiústavný a predstavuje neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv, tvrdí Penta. Odvoláva sa na právne stanoviská Radoslava Procházku, Mareka Benedika a právnickej firmy Dentons. Po prijatí zákona by fakticky boli vyvlastnené aktíva Penty bez poskytnutia adekvátnej náhrady. Penta zdôrazňuje, že neexistuje dôkaz o tom, že by zneužívala krížové vlastníctvo zdravotnej poisťovne, nemocníc a kliník. (sme.sk)

VšZP will lose a record number of 145,000 clients

Fully 242,000 people will change their health insurer as of January 2020, reported regulator ÚDZS. The state-owned insurer VšZP will lose 145,000 clients, a record. Private insurers will gain 68,000 (Dôvera) and 77,000 (Union) clients. This year, 4.7% of all clients took advantage of the option to switch between health insures, up from last year’s 2.6%. VšZP says that people were responding to news about health insurers being unable to meet financial demands of hospitals and doctors. (SME/5)

Highway toll is a cash cow for SkyToll

The highway toll system is uneconomical for the state, reckons the state spending watchdog NKÚ after auditing it. Of the total toll revenue of €1.58bn in 2010-18, the state only received 45% and its operator, SkyToll, 48%. SkyToll, then controlled by Milan Fiľo and J&T, won the contract during the first Robert Fico government despite its bid being €333m higher compared to the lowest bid. The state will fully repay the system but in 2022, when SkyToll’s contract expires, it won’t own the system. SkyToll is among Slovakia’s most profitable companies and the state lacks money for new highways. The national highway firm NDS says it is preparing a tender for a new toll operator. (dennikN.sk)

Diaľničné mýto výhodné iba pre SkyToll

Systém diaľničného mýta je pre štát neefektívny a nehospodárny, uviedol Najvyšší kontrolný úrad. Z celkových výnosov mýta 1,58 mld € v rokoch 2010-18 získal jeho prevádzkovateľ SkyToll 48% a štát len 45%. SkyToll, vtedy pod kontrolou Milana Fiľa a J&T, získal kontrakt za prvej vlády Roberta Fica, hoci jeho ponuka bola o 333 mil. € drahšia ako najlacnejšia ponuka. Hoci štát celý mýtny systém splatí, po skončení kontraktu so SkyTollom v roku 2022 ho nezíska do svojho vlastníctva. SkyToll je medzi najziskovejšími firmami na Slovensku a štátu chýbajú peniaze na diaľnice. Národná diaľničná spoločnosť tvrdí, že už pripravuje podklady na tender na nového prevádzkovateľa mýta. (dennikN.sk)

VšZP príde o rekordných 145.000 klientov

Zdravotnú poisťovňu od januára zmení 242.000 ľudí, informoval regulátor ÚDZS. Štátna VšZP príde o 145.000 klientov, čo je doteraz najväčšia medziročná strata. Dôvera naopak získa 68.000 a Union 77.000 klientov. Možnosť zmeniť poisťovňu tento rok využilo až 4,7% poistencov, vlani 2,6%. Podľa VšZP ľudia reagovali na správy o tom, že poisťovne majú problémy splniť finančné požiadavky nemocníc a ambulantných lekárov. (SME/5)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.