After years of stagnation, the Slovak beer market is recovering

After years of stagnation, the Slovak beer market has risen by 5% annually in both 2017 and 2018. Market leader Heineken, with 42% of the market, posted a 2% sales increase last year. The growth was driven mainly by radlers, but the sale of beer rose too, mainly of premium brands. Heineken is investing €3m in its brewery in Hurbanov this year to a 30% increase in the capacity of its canning line. The consumption of canned beer is growing and the plant not only makes beer for the Slovak market, but for Hungary as well. Plzenské pivovary’s brewery in Veľký Šariš has recently launched a similar project. It is also increasing the capacity of its canning line by a third. (etrend.sk)

Slovakia used the 15 years of its EU membership for the fastest economic expansion in the region

Slovakia used the 15 years of its EU membership for the fastest economic expansion in the region. It recorded the highest growth in GDP and wages, as well as the highest fall in unemployment. GDP per capita rose 142% in Slovakia, compared to 125% in Poland, 92% in Czechia and 53% in Hungary. The average wage more than doubled. The economic improvement came on the back of EU and euro zone’s membership, reforms of the Mikuláš Dzurinda government in 2002-06 and the arrival of three car makers. (HN/1)

Slovensko zo svojich 15 rokov členstva v Európskej únii vyťažilo najviac z regiónu

Slovensko zo svojich 15 rokov členstva v Európskej únii vyťažilo najviac z regiónu. Zaznamenalo najvyšší rast HDP aj miezd, ako aj pokles nezamestnanosti. HDP na osobu tu stúpol o 142%, v porovnaní so 125% v Poľsku, 92% v ČR a 53% v Maďarsku. Priemerné mzdy sa zdvojnásobili. Za zlepšením ekonomickej situácie boli okrem členstva v EÚ a neskôr v eurozóne aj reformy vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 2002-06 a príchod troch automobiliek. (HN/1)

Slovenský pivný trh po rokoch stagnácie ožíva

Slovenský pivný trh po rokoch stagnácie ožíva—v rokoch 2017-18 rástla spotreba o 5% ročne. Trhový líder Heineken so 42% podielom vlani zaznamenal 2% rast tržieb. Naďalej ho ťahali najmä radlery, rástol ale aj predaj klasického piva, najmä prémiových značiek. Heineken vo svojom pivovare v Hurbanove tento rok investuje 3 mil. € do zvýšenia kapacity plechovkovej linky o 30%. Spotreba piva v plechovkách stúpa a Heineken v Hurbanove plní do plechoviek nielen slovenské, ale aj maďarské značky piva. Podobnú investíciu nedávno spustil pivovar spoločnosti Plzenské pivovary vo Veľkom Šariši. Aj ten navyšuje kapacitu plechovkovej linky o tretinu. (etrend.sk)

Slovnaft is launching €67m maintenance of its technology

Slovnaft will launch regular maintenance of its technology on Friday, investing €67m. It says the maintenance, during which oil processing falls considerably, has nothing to do with the current stoppage of oil transit via the Druzhba pipeline. It has enough oil in its tanks to last three months. Some analysts say Russia put 0.7m tons of polluted crude oil into the Druzhba pipeline deliberately to punish and weaken Belarus and Ukraine. Both are trying to wean themselves off Russian support but still depend on Russian oil. Russia recently tightened conditions for exporting crude oil and fuel to Ukraine. (openiazoch.sk)

Kooperativa has become the largest insurer in Slovakia

Kooperativa, part of the Vienna Insurance Group, has become the largest insurer in Slovakia after last year’s merger with small life insurer Poisťovňa SLSP. Its underwritten premiums are up 32% annually to €620m and its net profit rose 21% to €36.1m. It will distribute 86% of its net profit as dividends. The merged insurer continues to offer bank-insurance products with Erste Group (SLSP bank in Slovakia). Its other priority is digital processes. (vofinanciach.sk)

Slovnaft spúšťa údržbu za 67 mil. €

Slovnaft tento týždeň spustí pravidelnú údržbu výrobných technológií, do ktorej investuje 67 mil. €. Údržba, počas ktorej podstatne klesne spracovanie ropy, bola vopred naplánovaná a nesúvisí s aktuálnymi problémami s dodávkou ropy. Podnik má zásoby ropy na tri mesiace a mal by vydržať zastavenie dodávok ropy cez ropovod Družba. Podľa niektorých analytikov Rusko pustilo do ropovodu Družba znečistenú ropu naschvál, aby potrestalo a oslabilo Bielorusko a Ukrajinu. Obe krajiny sa snažia oslobodiť od vplyvu Ruska, ale stále sú závislé od ruskej ropy. Rusko nedávno sprísnilo podmienky exportu ropy na Ukrajinu.

Kooperativa sa vlani stala najväčšou poisťovňou na Slovensku

Poisťovňa Kooperativa, súčasť Vienna Insurance Group, sa vlani vďaka zlúčeniu s Poisťovňou SLSP stala najväčšou poisťovňou na Slovensku. Predpis poistného stúpol o 32% na 620 mil. € a čistý zisk o 21% na 36,1 mil. €. Na dividendy pôjde 86% zisku. Aj po zlúčení s Poisťovňou SLSP pokračuje spolupráca v oblasti bankopoistenia s Erste Group, resp. s bankou SLSP. Ďalšou prioritou je digitalizácia procesov. (vofinanciach.sk)

Two problematic IT projects

The Office of the Deputy PM okayed six public IT projects. Four smaller projects were greenlit by Slovensko.Digital, a pressure group. They will facilitate the services of the sole traders’ registry and support better business regulation. S.D red-flagged two large projects. The Education Ministry wants to shell out €27m for electronic tracking of school attendance. Most schools have been using private portals providing such services for several years now, rendering the new state system useless. The €46m project of social insurer SP should wait until SP transforms its internal processes, and only then should new IT systems follow. (sme.sk)

Companies with owners from the global rich list

Many of Slovakia’s largest companies have owners on the global rich list. Daniel Křetínský controls energy firms eustream, Slovenské elektrárne and SSE. Korean firms Kia and Samsung are owned by families represented on the list: Chung Mong-koo (Hyundai) and Lee Kun-hee (Samsung). Hungary’s wealthiest person, Sándor Csányi, owns Mol, which in turn owns Slovnaft. Dieter Schwarz owns retailers Lidl and Kaufland. Georg Schaeffler owns bearings maker Schaeffler with two plants in Slovakia, as well as a 46% stake in Continental, with three plants in Slovakia. Andrej Babiš controls fertilizer maker Duslo and Petr Kellner mobile phone operator O2. Warren Buffett owns insulation maker Johns Manville

Firmy s vlastníkmi zo zoznamu najbohatších ľudí sveta

Veľa z najväčších firiem na Slovensku má vlastníkov zo zoznamu najbohatších ľudí sveta. Daniel Křetínský kontroluje energetické firmy eustream, Slovenské elektrárne a SSE. Kórejské firmy Kia a Samsung sú vlastnené rodinami, ktorých zástupcovia sú na zozname: Chung Mong-koo (Hyundai) a Lee Kun-hee (Samsung). Najbohatší Maďar Sándor Csányi vlastní Mol, vlastníka Slovnaftu. Dieter Schwarz zas kontroluje obchodné reťazce Lidl a Kaufland. Georg Schaeffler vlastní výrobcu ložísk Schaeffler s dvoma závodmi na Slovensku a má 46% vo firme Continental, ktorá má na Slovensku tri závody. Andrej Babiš kontroluje výrobcu hnojív Duslo a Petr Kellner mobilného operátora O2. Warren Buffett vlastní výrobcu iz

Dva problematické IT projekty

Úrad podpredsedu vlády schválil šesť IT projektov. Štyri menšie projekty podporilo aj združenie Slovensko.Digital (S.D), poskytnú nové služby živnostenského registra či IT platformu lepšej regulácie. S.D naopak odmietol dva projekty. Ministerstvo školstva ide investovať 27 mil. € do elektronického systému pre dochádzku žiakov. Väčšina škôl už roky využíva portály súkromných poskytovateľov a štátny portál je tak zbytočný. Riziká vidí S.D aj pri 46 mil. € projekte Sociálnej poisťovne. Odporúča najprv meniť interné procesy SP a až potom budovať nové IT systémy. (sme.sk)

Low-quality crude oil in the Druzhba pipeline

Belarus accused Russia of putting 0.7m tons of low-quality crude oil into the Druzhba pipeline. The oil, with a too-high chlorine content, has damaged the Mozyr oil refinery in Belarus. The state-run Transpetrol, which runs the pipeline in Slovakia, says the oil in question has not yet arrived in Slovakia. Slovnaft, which processes 5.6m tons of Russian oil annually, has not reported any issues as yet. Russia admitted the issue and says it has already fixed it. (dennikN.sk)

Penta is not willing to sell its Bory hospital to the state

The state wants to have a new university hospital in Bratislava. It will either build one in Rázsochy, or will purchase Penta’s hospital in Bory and will expand it by half, said PM Peter Pellegrini. He will talk to Penta and wants to have its standpoint in May. The state will complete its hospital in 2024 at the soonest, two years after Penta. Penta is not willing to sell its hospital, was the immediate response of Penta’s partner Eduard Maták. He says the state is very ineffective in running hospitals and that Penta’s hospital can co-exist with the one the state is building nearby, in Rázsochy. The government, though, is concerned there won’t be enough doctors and nurses for both hospitals.

Penta nechce štátu predať svoju nemocnicu

Štát má naďalej záujem o novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Buď ju postaví v lokalite Rázsochy, alebo sa pokúsi kúpiť nemocnicu Penty na Boroch a zväčšiť jej kapacitu o polovicu, uviedol premiér Peter Pellegrini. S Pentou bude rokovať a jej stanovisko chce vedieť do konca mája. Štát podľa neho môže dokončiť svoju nemocnicu najskôr v roku 2024, dva roky po Pente. Penta nie je ochotná predať štátu nemocnicu, ktorú stavia na Boroch, uviedol partner Penty Eduard Maták. Štát pokladá za veľmi neefektívneho prevádzkovateľa nemocníc. Penta sa nebráni tomu, aby boli vedľa seba na západe Bratislavy dve nemocnice. Podľa vlády ale nie je pre obe dostatok lekárov a sestier. (etrend.sk)

Nekvalitná ropa v Družbe

Bielorusko informovalo, že Rusko do ropovodu Družba pustilo 0,7 mil. ton ropy s príliš vysokým obsahom chlóru a táto nekvalitná ropa poškodila rafinériu Mozyr v Bielorusku. Podľa štátnej firmy Transpetrol, ktorá prevádzkuje ropovod Družba na Slovensku, ešte táto ropa na Slovensko nedorazila. Rovnako zatiaľ problémy nezistil Slovnaft, ktorý ročne spracuje 5,6 mil. ton ruskej ropy. Rusko problémy priznalo a uviedlo, že ich už vyriešilo. (dennikN.sk)

Slovak bank profits will fall

For a long time, Slovak banks have been among the most profitable in Europe, but the central bank NBS expects their profitability to regress to the European average in the coming years. The mortgage market will saturate and the rapidly ageing population in Slovakia will depress demand for new loans, too. Last year, Slovak banks had an average return on assets (ROA) of 11%, well below the 18% in Hungary and 14.6% in Czechia but almost double compared to the European average of 6.5%. US banks managed 12%, as they are more cost effective. The European banks fail to make money for their owners, can’t create a large enough capital cushion ahead of the next crisis and lack funds for efficiency imp

Mario Hoffmann and the J&T group may face corruption charges

The special prosecutor Dušan Kováčik may consider resuming the probe into the corruption case of Mario Hoffmann and the J&T group on the Turks and Caicos Caribbean islands dating back to 2005-08. The islands fall under UK jurisdiction, and Hoffmann and J&T provided their Prime Minister, cabinet ministers and ruling party bribes totaling $9m to facilitate building a $600m resort. In 2012, Hoffmann settled the case out of court with the UK authorities—he paid $7m compensation, returned land in the islands, and was not charged with corruption. Kováčik stopped the Slovak probe in 2012, much as in all other cases linked to politicians and oligarchs. (aktuality.sk)

Mario Hoffmann a skupina J&T budú možno obžalovaní z korupcie

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zvažuje obnovenie vyšetrovania korupcie, ktorej sa dopustil Mario Hoffmann a skupina J&T na karibskom ostrove Turks a Caicos v rokoch 2005-08. Ostrovy sú spravované Veľkou Britániou a Hoffmann a J&T poskytli ich premiérovi, ministrom a vládnej strane úplatky vo výške 9 mil. USD, aby im pomohli pri výstavbe hotelového rezortu za 600 mil. USD. S Britániou sa Hoffmann v roku 2012 dohodol mimosúdne—zaplatil kompenzáciu 7 mil. USD, vrátil pozemky a nebol stíhaný na korupciu. Kováčik pôvodne stopol vyšetrovanie v roku 2012, rovnako ako vo všetkých kauzách týkajúcich sa politikov či oligarchov. (aktuality.sk)

Slovenským bankám budú klesať zisky

Slovenské banky dlhodobo patria medzi najziskovejšie v Európe, podľa centrálnej banky NBS ale ich ziskovosť v najbližších rokoch bude klesať smerom k priemeru EÚ. Dôvodom je nasycovanie trhu hypoték a demografia (úbytok mladých ľudí a starnutie populácie znižuje dopyt po úveroch). Slovenské banky mali vlani návratnosť aktív (ROA) 11%, maďarské 18% a české 14,6%. Priemer v Európe bol iba 6,5%, pričom v USA to bolo až 12%. Európske banky tak nielen nezarábajú svojim vlastníkom, ale netvoria dostatok kapitálu, aby boli chránené v čase ďalšej krízy. Tiež nemajú dostatok financií na investície do zvyšovania efektívnosti. (etrend.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.