UniCredit raised mortgage interest rates

UniCredit raised mortgage interest rates by half a percentage point. Three weeks ago, it cut them to an all-time low of 0.59%. Other banks have not yet raised their official interest rates. Analysts do not expect significant rate hikes for mortgages or consumer loans, as ECB rates remain low and funding plentiful. Banks, however, only provide mortgages for up to 60% of real estate value, as they expect prices to fall. (dennikN.sk)

Retail sales surge

Retail sales were 14% higher annually in the third week of March, according to data of Nielsen. The growth pace slowed down compared to the second week. Drugstores even posted a 60% surge in sales in the second week in March, before stagnating under an annual comparison in the third week. (hnonline.sk)

Maloobchodné tržby prudko rastú

Maloobchodné tržby v treťom marcovom týždni boli medziročne o 14% vyššie, ukazujú dáta firmy Nielsen. Tempo rastu v porovnaní s druhým marcovým týždňom kleslo. Drogérie v druhom marcovom týždni zaznamenali 60% medziročný rast tržieb, v treťom týždni už boli na vlaňajšej úrovni. (hnonline.sk)

UniCredit zvýšil úroky na hypotéky

UniCredit zvýšil úroky na hypotéky minimálne o pol percentuálneho bodu. Pred tromi týždňami ich znížil na historické minimum 0,59%. Ostatné banky zatiaľ oficiálne úrokové sadzby nemenia. Analytici výrazné zdražovanie hypoték alebo spotrebných úverov neočakávajú, zdroje ECB ostávajú lacné. Banky ale poskytujú hypotéky iba na 60% hodnoty nehnuteľnosti, keďže očakávajú pokles cien. (dennikN.sk)

Coalition approved measures totaling €1bn a month

The coalition called on companies to avoid layoffs and adopted seven measures to support jobs: the state will reimburse 80% of wages to companies that were ordered to close due to the pandemic; it will provide €180-540 a month to sole traders and SMEs for every employee, based on their drop in sales (20-80%; a company can get €0.2m monthly at the most); bank guarantees totaling €500m a month; quarantined workers and those taking care of kids will get 55% of their gross wage; companies with over a 40% drop in sales will have their payroll levies and income tax advances deferred; and companies will be able to deduct their tax losses since 2014. The government expects costs of €1bn a month in d

Banks imposed restrictions in lending

Banks VÚB, Tatra banka, UniCredit, ČSOB and Prima banka imposed restrictions in lending on corporations and individuals last week and other banks are expected to follow suit. VÚB has extended the deadline for signing loan documents to 90 days and is refusing to provide mortgages to businesses in the hotel, restaurant, tourism, retail and financial services segments. Prima banka will not provide loans to sole traders and people with an income from abroad. All banks view the income of small business owners as more risky. They are only providing mortgages up to 60% of the real estate value as they expect real estate prices to fall. It remains to be seen how the pandemic will impact the cost of

Banky zaviedli reštrikcie pri poskytovaní nových úverov

Banky VÚB, Tatra banka, ČSOB, UniCredit a Prima banka minulý týždeň zaviedli reštrikcie pri poskytovaní nových úverov firmám aj občanom. Zvyšné banky zrejme budú postupovať rovnako. VÚB napr. predĺžila lehotu na podpis dokumentov na 90 dní a odmieta poskytnúť hypotéku podnikateľom zo segmentu hotely, reštaurácie, cestovný ruch, maloobchod a finančné služby. Prima banka neposkytne úver živnostníkom a ľuďom s príjmom zo zahraničia. Všetky banky oveľa prísnejšie posudzujú príjmy živnostníkov a majiteľov malých firiem. Hypotéky poskytujú iba do výšky 60% hodnoty nehnuteľnosti, keďže očakávajú pokles ich hodnoty. Otázne je, ako banky zmenia úroky na úvery. (etrend.sk)

Vláda schválila opatrenia za 1 mld € mesačne

Koalícia vyzvala firmy, aby neprepúšťali a prijala sedem opatrení: štát uhradí 80% platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté; poskytne živnostníkom a zamestnancom 180-540 € mesačne podľa tempa poklesu tržieb (20-80%; firma môže dostať maximálne 0,2 mil. € mesačne); záruky na bankové úvery vo výške 500 mil. € mesačne; zamestnanci v karanténe a OČR dostanú 55% z hrubej mzdy; firmy s viac ako 40% prepadom tržieb získajú odklad platieb odvodov aj preddavkov dane z príjmu; firmy si budú môcť započítať doteraz neuplatnenú daňovú stratu od roku 2014. Vláda očakáva náklady 1 mld € mesačne na priamych platbách a 500 mil. € na bankových zárukách, chce tak prispievať na mzdy p

SSE expects a temporary 30% drop in electricity consumption

Energy distributor SSE expects a temporary 30% drop in electricity consumption amid the shutdown of much of Slovakia’s industrial capacity. Energy suppliers are facing a challenge―no demand for electricity they purchased under long contracts some time ago. As a result, power prices at the Slovak spot market have fallen recently from €50 per MWh to around €20 and even turned negative last Sunday. The surplus electricity is often purchased on the cheap by producers who now need not produce it, making a hefty profit in the process. About 17-20% of SSE clients have stopped paying their energy bills. (dennikN.sk)

Companies still waiting for the government to save them

Slovakia is among the last countries in the region to announce measures in support of employment during the pandemic. Economy Minister Richard Sulík (SaS) wants to present the first 50 measures “as soon as possible." He discussed the measures with business lobby groups on Thursday. The measures helping companies with cash flow and keeping employment should be financed by EU funds. PM Igor Matovič (OĽaNO) repeated that the government won’t provide blanket help to all troubled firms and their workers, such as coverage of 80% of wages. (hnonline.sk)

Firmy stále čakajú na záchranu od vlády

Slovensko ako jedna z posledných krajín v regióne ešte nepredstavilo opatrenia na podporu zamestnanosti v čase krízy. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chce predstaviť balík 50 opatrení „v čo najkratšom čase". Včera o opatreniach rokoval so zástupcami zamestnávateľov. Na financovanie opatrení na pomoc s cash-flow a udržaním zamestnanosti chce v maximálnej miere využiť eurofondy. (hnonline.sk) Premiér Igor Matovič (OĽaNO) aj včera zopakoval, že vláda neposkytne plošnú pomoc firmám a ich zamestnancom, ako napr. preplatenie 80% miezd postihnutým firmám. (sme.sk)

SSE očakáva dočasný 30% pokles spotreby elektriny

Distribútor elektriny SSE očakáva dočasný 30% pokles spotreby elektriny, pre útlm priemyselnej výroby. Dodávatelia energií tak majú vážny problém―nikto nechce elektrinu, ktorú s predstihom nakúpili. Na slovenskom spotovom trhu je tak občas cena elektriny záporná a vo všeobecnosti klesla z nedávnych 50 €/MWh na súčasných 20 €. Prebytočnú elektrinu často a lacno nakupujú elektrárne, ktoré ju tak nebudú musieť vyrobiť a vykážu zisk. Až 17-20% klientov SSE navyše prestalo platiť účty za energie. (dennikN.sk)

Maker of horalka hopes to withstand the pandemic

Confectionery and biscuit maker I.D.C. Holding (Pavol Jakubec and Štefan Kassay; brands such as Horalka, Mila, Figaro and Verbena) had €114m sales and net profit of €7.1m in 2018 and was successful last year, too. It hopes to withstand the current situation, as sugar and alcohol sales rise in times of crisis. During the 2009 recession, consumption of private-label sweets fell, while premium labels did well. The company is gradually relocating production to its Sereď plant, but is still keeping production in Trnava and in Cífer. It invests in automation and will gradually eliminate 50 jobs. Exports account for 55-60% of output, mainly to neighboring countries. Forays into Germany, Russia, Chi

Parliament approved the first measures to fight the pandemic

Parliament approved the first measures to fight the pandemic. The state will reimburse troubled companies full gross wages of their employees and sole traders will get support too; conditions will be set later by the government. During Covid-19 quarantine, sickness benefits will be paid by social insurer SP (employers pay the first ten days at present) and the benefit will come to 55% of gross wage (25%) during the first three days. A nursing benefit will not be limited (it is capped at 14 days at present). The costs for wage reimbursements are yet to be specified; the benefits will cost €338.5m extra this year. (dennikn.sk)

Parlament schválil prvé opatrenia na boj s pandémiou

Parlament schválil prvé opatrenia na boj s pandémiou. Štát preplatí firmám v problémoch celú hrubú mzdu zamestnanca a podporu dostanú aj živnostníci, podmienky stanoví neskôr vláda. Nemocenské počas karantény bude hradiť Sociálna poisťovňa (v súčasnosti prvých 10 dní zamestnávateľ) a v prvých troch dňoch bude 55% mzdy (25%). Ošetrovné na deti nebude časovo limitované (14 dní). Náklady na preplácanie mzdy ešte neboli určené, na sociálne dávky pôjde tento rok extra 338,5 mil. €. (dennikn.sk)

Výrobca horaliek verí, že krízu zvládne

Výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva I.D.C. Holding (Pavol Jakubec a Štefan Kassay; značky ako Horalka, Mila, Figaro a Verbena) mal v roku 2018 tržby 114 mil. € a čistý zisk 7,1 mil. € a aj vlaňajšok bol úspešný. Súčasnú situáciu si trúfa zvládnuť, keďže v časoch krízy stúpa predaj cukru a alkoholu. Pri kríze v roku 2009 sa prepadol predaj privátnych značiek cukroviniek, kým prémiové značky si udržali stabilné čísla. Firma postupne presúva výrobu do závodu v Seredi, zatiaľ ale drží aj závody v centre Trnavy a v Cíferi. Investície smeruje do automatizácie a postupne ruší 50 pracovných miest. Až 55-60% produkcie smeruje na export, najmä do okolitých krajín. Snaha o prienik na trhy Nemecka,

Sulík wants a return to flat tax

The government will adopt measures to fight the pandemic totaling €800m, says Economy Minister Richard Sulík (SaS). This is a relatively low sum compared to similar countries, he adds. Specific measures will be presented in coming days as the new coalition is still finalizing its plans. Sulík wants to re-introduce the flat tax, a single income tax rate for businesses and individuals. He will not insist on the adoption of the payroll levy bonus. He wants to stop subsidies for mining low-quality coal immediately, not in 2023 as planned by the previous government. He wants to limit investment incentives, especially in Western Slovakia. Travel vouchers will be made voluntary, but will still be e

New measures to fight the pandemic

The government adopted 30 measures to fight the pandemic. It approved legislation enabling it to use mobile phone data to track the movements of infected people. Starting on March 30, all hospitals, plants, and stores will measure the temperature of those entering. Face masks are made mandatory on streets and in hospitals and stores. Asset forfeitures and auctions are banned until April 30. Notaries and lawyers are allowed to provide their services. All public authorities’ deadlines and terms are suspended during the crisis. All stores will close on Sundays. Seniors are only allowed to shop between 9AM-12PM. Free train travel for students is suspended. Voluntary testing people for Covid-19 i

Vláda prijala nové opatrenia na boj s pandémiou

Vláda prijala 30 opatrení na boj s pandémiou. Schválila zákon, aby v čase krízy mohla cez lokalizáciu mobilov monitorovať pohyb ľudí s koronavírusom. Od 30. marca sa bude pri vstupe vo nemocníc, závodov a obchodoch merať teplota čela. Rúška sú povinné na uliciach, v nemocniciach a obchodoch. Do 30. apríla sa zakazujú dražby a exekúcie majetku. Služby notárov či advokátov budú ďalej dostupné. Počas krízy nebudú pre ľudí platiť lehoty, ktoré im určujú úrady. Obchody budú v nedeľu zatvorené. Penzisti môžu nakupovať len od 9:00 do 12:00. Ruší sa bezplatná doprava vlakmi pre študentov. Umožnia sa testy ľudí na Covid-19 pred nemocnicami. RTVS bude každý deň o 18:00 vysielať omšu. (aktuality.sk)

Sulík chce návrat k rovnej dani

Vláda prijme opatrenia na boj s epidémiou vo výške 800 mil. €, hovorí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Oproti podobne veľkým krajinám ide podľa neho o relatívne nízku sumu. Konkrétne opatrenia budú predstavené v najbližších dňoch, nová koalícia na nich ešte pracuje. Sulík chce znovu zaviesť rovnú daň, jednotnú sadzbu dne z príjmu pre firmy a ľudí. Na zavedení odvodového bonusu nebude trvať. Zastaviť dotácie na ťažbu uhlia chce okamžite, nie až od roku 2023. Zníži tak ceny elektriny pre firmy aj domácnosti. Chce obmedziť poskytovanie investičných stimulov, najmä na západe Slovenska. Rekreačné poukazy už nebudú pre firmy povinné, ostane im daňové zvýhodnenie. Bude tlačiť na čo najrýc

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.