Post-pandemic workplace rules

The health authority ÚVZ issued post-pandemic workplace rules. It recommends home offices, face masks and 2-meter distancing and does not recommend large meetings, elevators, and air conditioning. Companies are not obliged to provide face masks to staff and measuring body temperature is optional. (N.sk)

Farmers are protesting a plan by Agriculture Minister Ján Mičovský

Farmers are protesting a plan by Agriculture Minister Ján Mičovský (OĽaNO) to redirect 15% of this year’s direct payments (€60m; the basic farming subsidy) towards subsidies for new projects. Even without this, direct payments would fall €57m this year as Slovakia has decided to stop moving money from project subsidies to direct payments. Initially, the direct payments were to be cut from last year’s €137 per hectare to €119, but Mičovský wants to reduce them to €98. Basic cattle subsidies are being cut too. Farmers are also protesting that Mičovský intends to move some of the money towards forests. The project farming subsidies have been a major source of corruption and it is unclear the ne

Farmári protestujú proti plánom novej vlády

Farmári protestujú proti plánom ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO) už tento rok presunúť 15% priamych platieb (60 mil. €; hlavná forma dotácií) na dotácie na nové rozvojové projekty. Už skôr sa rozhodlo, že priame platby budú tento rok o 57 mil. € nižšie ako vlani a peniaze pôjdu na projektové dotácie. Pôvodne tak priama platba mala klesnúť z vlaňajších 137 €/ha na 119 € a Mičovský ju chce skresať na 98 €. Podobne sa znížia aj dotácie na chov dobytka. Ušetrené peniaze navyše chce dať aj lesom a nie iba farmárom. Rozdeľovanie projektových dotácií je obrovským zdrojom korupcie a je otázne, či sa to novej vláde podarí zmeniť. (dennikN.sk)

Pravidlá na pracoviskách po pandémii

Úrad verejného zdravotníctva vydal pravidlá na pracoviskách po pandémii. Odporúča home office, rúška a dvojmetrové vzdialenosti a neodporúča veľké stretnutia, výťahy a klimatizáciu. Firmy nemajú povinnosť kupovať zamestnancom rúška a merať im teplotu. (N.sk)

Chipita delayed opening of its new 600-strong €60m plant

Greek food company Chipita (brands such as 7Days and Bake Rolls) has delayed opening of its new 600-strong €60m plant near Dunajská Streda from April to September, as foreign specialists necessary for the opening could not get to Slovakia due to the pandemic. It plans to make 72,000 tons of food annually, increasing the total output of the Slovak bakery sector by half. The Slovak consumption of Chipita products is just under €10m annually and the new plant will export nearly its entire output. (dennikN.sk)

EU is flooding Slovakia with money but we are unable to spend it

Slovakia will get more money from the EU in 2021-27 compared to 2014-20. The money flow to Slovakia will be skewed towards the first years; i.e., as soon as possible after the pandemic. Of the €750bn package, Slovakia will get about €8bn. It remains to be seen whether we are able to spend the money, as Slovakia is the 2nd-worst in spending EU funds for 2014-20, with €4bn still on the table. (Valasek)

EÚ zaplavuje Slovensko peniazmi, my ich nevieme minúť

Slovensko by malo dostať na roky 2021-27 ešte viac peňazí od EÚ, ako v rokoch 2014-20. Budú rozložené tak, aby sa čo najviac minulo hneď v prvých rokoch. Zo 750 mld € balíka dostane 8 mld €. Otázna ostáva schopnosť Slovenska minúť tieto peniaze, keďže v čerpaní EÚ fondov sme druhí najhorší v EÚ. Stále sme nevyčerpali 4 mld € z EÚ fondov na roky 2014-20. (Valasek)

Chipita odložila otvorenie novej pekárne za 60 mil. € so 600 zamestnancami

Grécka Chipita (značky ako 7Days a Bake Rolls) odložila otvorenie novej pekárne za 60 mil. € so 600 zamestnancami pri Dunajskej Strede z apríla na september, keďže pre zatvorené hranice jej chýbali špecialisti zo zahraničia. Ročne plánuje vyrobiť 72.000 ton pečiva a jeho výrobu na Slovensku tak zdvihne o polovicu. Slovenská spotreba jej produktov je tesne pod 10 mil. € ročne a nový závod bude takmer všetku výrobu exportovať. (dennikN.sk)

Slovak game developers to increase sales 8% this year, to €55m

SGDA, the association of local games developers, expects sales of 55 Slovak game developers to increase 8% this year, to €55m. Their staff will increase 18% to 900. The sector is still dominated by Pixel Federation (Šimon Šicko) with 200 employees, despite a 47% drop in net profit to €2.4m and 6% drop in sales to €31.9m last year. Other large players include Superscale, Inlogic Software, and PowerPlay Studio. All the developers are working on games for global audiences. (zive.sk)

Peter Pellegrini called on Robert Fico to step down

Peter Pellegrini called on Robert Fico to step down as Smer party leader. Fico is not going anywhere, although he admits that his party needs fresh fighters. It seems Fico still has majority support in the party, and Pellegrini says he might leave Smer together with his closest colleagues and set up a new party. (pravda.sk)

Peter Pellegrini vyzval Roberta Fica na odchod

Peter Pellegrini vyzval Roberta Fica na odchod z čela strany Smer. Fico sa nikam nechystá, hoci aj podľa neho strana potrebuje nových bojovníkov. Zrejme má v strane stále väčšinovú podporu a preto Pellegrini pripúšťa, že spolu s najbližšími spolupracovníkmi opustí Smer a založí novú stranu. (pravda.sk)

Domáce herné štúdiá tento rok zvýšia obrat o 8% na 55 mil. €

Slovenská asociácia herných vývojárov očakáva tento rok 8% rast obratu 55 domácich herných štúdií na 55 mil. €. Počet ich pracovníkov stúpne o 18% na 900. Sektoru stále dominuje Pixel Federation (Šimon Šicko) s 200 zamestnancami, hoci vlani zaznamenal 47% pokles čistého zisku na 2,4 mil. € a 6% pokles tržieb na 31,9 mil. €. Nasledujú Superscale, Inlogic Software a PowerPlay Studio. Všetky štúdiá pracujú na hrách pre svetový trh. (zive.sk)

Kočner had Finančná správa vice-president in his pocket

Marian Kočner maintained friendly communication with Dušan Pátek, tax authority FS Vice-President, in 2016-19. Pátek advised him on how to thwart FS tax audits, discussed the situation in specific companies, and helped push through FS guidelines to discredit Igor Matovič. Using the FS standpoint, corrupt journalist Martina Ruttkayová attacked Matovič and Smer called on Matovič to leave politics. Kočner also arranged a meeting between Pátek and Anton Siekel, a businessman close to the SNS. Both Pátek and Siekel deny this. (icjk.sk)

Nexis Fibers and Chemes agreed on energy prices

Fiber maker Nexis Fibers (Ivo Bezloja) and Chemes (Ján Molnár), owner of the Humenné industrial park, have agreed on prices and other terms for energy supplies. Chemes has thus resumed deliveries and Nexis Fibers has resumed production. The agreement allows Nexis Fibers to produce some of the energy it needs. Deputy PM Veronika Remišová (Za ľudí) and Peter Kremský (OĽaNO), head of the parliamentary economic committee, personally took part in the talks. The agreement ended disputes running since 2017 and should save 400 jobs. (dennikN.sk)

Nexis Fibers a Chemes sa dohodli na cenách energií

Výrobca vlákien Nexis Fibers (Ivo Bezloja) sa dohodol so správcom priemyselného parku v Humennom Chemes (Ján Molnár) na cenách a iných podmienkach dodávok energií. Chemes tak v sobotu obnovil dodávky a Nexis Fibers výrobu. Nexis Fibers sa zároveň bude môcť osamostatniť vo výrobe časti energií. Do rokovaní medzi oboma firmami sa osobne zapojila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) a Peter Kremský (OĽaNO), šéf parlamentného hospodárskeho výboru. Dohoda ukončila spory trvajúce od roku 2017 a mala by zachovať 400 pracovných miest. (dennikN.sk)

Kočner mal vo vrecku aj viceprezidenta Finančnej správy

Marian Kočner priateľsky komunikoval s Dušanom Pátekom, ktorý bol v rokoch 2016-19 viceprezidentom Finančnej správy (FS). Pátek mu radil, ako komplikovať výkon daňových kontrol, diskutoval situáciu v konkrétnych firmách a vybavoval metodické usmernenie FS na diskreditáciu Igora Matoviča. Vtedy opozičného politika Matoviča s pomocou stanoviska FS obvinila z daňových podvodov skorumpovaná novinárka Martina Ruttkayová a Smer ho vyzýval na odchod z politiky. Kočner tiež dohodol stretnutie Páteka s podnikateľom blízkym SNS Antonom Siekelom. Pátek aj Siekel to popierajú. (icjk.sk)

State to keep control over SE even if it goes bankrupt

The Economy Ministry is working on legislation allowing the state to keep control over key assets of Slovenské elektrárne (SE), a power generator, in case SE goes bankrupt and creditors exercise their liens, according to Karol Galek, Deputy Minister. SE is still in the black, but if Mochovce nuclear power plant completion fails, it might not be able to repay its huge debts, which topped 10-times EBITDA in 2018. Its EBITDA profit fell from €869m in 2015 to €298m in 2018. Its largest creditors are the state-owned Sberbank (Russia), Sace (Italy) and Čeb (Czechia). SE has already sold its 2020 output and a sizeable chunk of the 2021 output and is not impacted by the recent sharp drop in power pr

Government wants permanent kurzarbeit

The government, employers, and labor unions agreed to set up a committee to prepare changes in the pension system and in taxes and payroll levies. One of the changes will be the permanent kurzarbeit system―higher payroll levies will fund contributions for companies in crisis. They also discussed a minimum wage―employers want to freeze it for 2021, and even labor unions admit changes will have to be made to the current legislation, setting the 2021 minimum wage at 60% of the 2019 average wage. (tvnoviny.sk)

Vláda chce zaviesť trvalý kurzarbeit

Zástupcovia vlády, odborov a zamestnávateľov sa dohodli na vzniku komisie pre zmeny v dôchodkovom systéme, daniach a odvodoch. Jednou zo zmien bude zavedenie systému kurzarbeit―vyššie odvody budú financovať príspevky pre firmy v kríze. Rokovali aj o minimálnej mzde―zamestnávatelia ju chcú zmraziť na súčasnej úrovni a dokonca aj odbory pripúšťajú zmenu zákona, ktorý ju na rok 2021 definuje ako 60% priemernej mzdy za rok 2019. (tvnoviny.sk)

Štát chce udržať kontrolu nad aktívami SE aj v prípade, že podnik skrachuje

Ministerstvo hospodárstva pripravuje legislatívu, ktorá umožní štátu udržať kontrolu nad kľúčovými aktívami Slovenských elektrární (SE) aj v prípade, že podnik skrachuje a veritelia si uplatnia záložné práva, uviedol jeho štátny tajomník Karol Galek. SE sú stále v zisku, ale ak sa im nepodarí dostavať jadrovú elektráreň Mochovce, budú mať problémy splácať svoje vysoké dlhy. Tie v roku 2018 presiahli 10-násobok zisku EBITDA (zisk klesol z 869 mil. € v roku 2015 na 298 mil. € v roku 2018). Najväčšími veriteľmi sú štátne Sberbank (Rusko), Sace (Taliansko) a Čeb (Česko). SE už vlani predali všetku svoju produkciu na tento rok (a podstatnú časť produkcie v roku 2021), takže sa ich netýka prudký p

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.