Gymnasiums loosing appeal

The share of grammar school graduates entering gymnasiums has risen from 5% in 1990 to 30% in 2017. In 2018-19 the share fell slightly to 29%. Industrial manufacturers welcome this trend as they face a shortage of candidates for less qualified positions. This is partly the result of state support for dual education, in which students spend part of their studies in companies. Analysts point out the risks of narrow specialization at an early age and prefer a wide-ranging education for more demanding professions with higher added value. (etrend.sk)

Marian Kočner sentenced to 19 years in jail

The Specialized Criminal Court sentenced Marian Kočner and Pavol Rusko to 19 years in jail for forging the €69m TV Markíza bills. The court explained the long sentence by the extraordinary value of the fraud. Both are expected to appeal the ruling, and the case will end up at the Supreme Court. They apparently devised their scheme in 2016, when Kočner had police, prosecutors, and judges in his pocket. The murder of journalist Ján Kuciak changed everything, as Robert Fico and Robert Kaliňák were forced to resign. (dennikN.sk)

Marian Kočner odsúdený na 19 rokov väzenia

Špecializovaný trestný súd odsúdil Mariana Kočnera a Pavla Ruska k 19 rokov väzenia za falšovanie zmeniek TV Markíza v hodnote 69 mil. €. Za vysokým trestom je najmä vysoká výška pokusu o podvod. Obaja sa odvolajú a prípad pôjde na Najvyšší súd. Svoj plán na falošné zmeny zrejme vymysleli v roku 2016, keď mal Kočner pod palcom policajtov, prokurátorov aj sudcov. Zmenila to vražda novinára Jána Kuciaka, po ktorej museli odstúpiť Robert Fico a Robert Kaliňák. (dennikN.sk)

Gymnáziá už toľko nelákajú

Podiel absolventov základných škôl, ktorí sa hlásia na gymnáziá, stúpol z 5% v roku 1990 na 30% v roku 2017. V rokoch 2018-19 už ale mierne klesol na 29%. Otočenie trendu teší výrobné závody, ktoré čelia nedostatku uchádzačov o menej kvalifikované pozície. Čiastočne ide o dôsledok štátnej podpory duálneho vzdelávania, pri ktorej študenti trávia časť štúdia priamo vo firmách. Analytici ale upozorňujú na riziká úzkej špecializácie v skorom veku a preferujú prípravu ľudí pre náročnejšie profesie s vyššou pridanou hodnotou. (etrend.sk)

Coronavirus already impacts Slovak companies

The Žilina plant of Kia Motors announced some of its suppliers must cope with delayed delivery of parts from Chinese manufacturers. Many Chinese factories are closed due to the coronavirus outbreak. The Bratislava Volkswagen plant and Nitra Jaguar Land Rover plant report no issues with Chinese deliveries. The Bratislava VW plant sources 80% of its parts from Slovakia, Germany, and Hungary. Electric device maker CRT Electronic from Oravská Lesná was forced to reduce production due to missing parts from China. Similarly, bicycle maker Kellys will soon have to stop production, as it depends on Chinese parts. (sme.sk)

Absence of reforms means Slovakia’s progress in catching up with the EU average has stalled

Slovakia is not using the favorable period of economic growth for necessary reforms and deficit reduction, and is lagging behind in key areas for future growth, according to the European Commission's regular report. It has stable yet slow economic growth and low unemployment, but last year 18 EU countries reported better budget performance. High taxes on labor, poor VAT collection, ageing population and speedy growth in retail debts are causes for concern. Given the absence of reforms, Slovakia’s progress in catching up with the EU average has been stalled since 2012. The model based on low wages and foreign investors no longer works. The EC has therefore called for improving the quality of

Vláda ignorovala potrebu reforiem a Slovensko prestalo dobiehať západ

Slovensko nevyužíva dobré časy hospodárskeho rastu na štrukturálne reformy a na zníženie deficitu verejných financií a zaostáva v oblastiach kľúčových pre budúci rast, tvrdí pravidelná správa Európskej komisie. Krajina má stabilný hospodársky rast a nízku nezamestnanosť, ale vlani malo až 18 krajín EÚ lepšie výsledky štátneho rozpočtu. Problémom je aj vysoké zdanenie práce, slabý výber DPH, starnutie obyvateľstva a rýchly rast dlhov. Výsledkom absencie reforiem je, že od roku 2012 sa Slovensko prestalo približovať výkonnosťou ekonomiky európskemu priemeru. Model založený na nízkych mzdách a zahraničných investoroch prestal fungovať. EK preto vyzvalo na zlepšenie kvality verejnej správy, vzde

Aj slovenské firmy trpia pre koronavírus

Žilinský závod Kia Motors oznámil, že registruje oneskorené dodávky niektorých čínskych dielov k svojim dodávateľom. Mnohé čínske závody sú zatvorené pre koronavírus. Bratislavský Volkswagen ani nitriansky Jaguar Land Rover sa zatiaľ meškajúcimi dodávkami dielcov z Číny necítia byť ohrození. VW nakupuje 80% dielov zo Slovenska, Nemecka a Maďarska. Pre chýbajúce diely z Číny musela obmedziť výrobu elektronických prístrojov firma CRT Electronic z Oravskej Lesnej. Výrobca bicyklov Kellys bude musieť čoskoro zastaviť výrobu kvôli chýbajúcim dielom. (sme.sk)

Slovak mobile phone operators have higher prices and profits

The prices of Slovak subsidiaries of mobile phone operators Deutsche Telekom and Orange are considerably higher than their prices in neighboring countries, and their profitability is also higher here, a comparison by the Trend weekly showed. However, an objective price comparison is impossible to make because of the plans’ complexity and a large number of incomparable benefits. According to an analysis of the European Commission, the Slovak prices are among the highest in the EU, while the regulator RÚ says Slovakia is among the cheapest countries. (etrend.sk)

Opposition leaders are wealthy former businessmen

All opposition leaders that are set to form a future ruling coalition are wealthy former businessmen and their companies have not made any business with the state. Igor Matovič (OĽaNO) sold his regional publisher in 2017 for €5m; Richard Sulík (SaS) sold his stake in FaxCopy for €2.7m in 2006; Michal Truban (PS/Spolu) and his partners sold webhosting firm Websupport for over €10m last year; Alojz Hlina (KDH) has several restaurants; Andrej Kiska (Za ľudí) and his brother sold their non-bank lenders for €57m in 2005; Boris Kollár (Sme rodina) made the most money on selling the Štrbské Pleso ski resort and still owns Fun rádio. Robert Fico lives off politics and his real estate development att

Lídri opozície bohatí bývalí biznismeni

Všetci lídri opozície, ktorá má šancu vytvoriť budúcu koaličnú vládu, sú bohatí bývalí biznismeni a ich firmy nezarábali na biznise so štátom. Igor Matovič (OĽaNO) v roku 2017 predal svojho vydavateľa regionálnej tlače za 5 mil. €; Richard Sulík (SaS) v roku 2006 predal svoj podiel vo FaxCopy za 2,7 mil. €; Michal Truban (PS/Spolu) so spoločníkmi vlani predal webhostingovú firmu Websupport za vyše 10 mil. €; Alojz Hlina (KDH) vlastní reštaurácie a salaš; Andrej Kiska (Za ľudí) spolu s bratom v roku 2005 predal svoje splátkové firmy za 57 mil. €; Boris Kollár (Sme rodina) najviac zarobil na predaji lyžiarskeho strediska na Štrbskom Plese a stále vlastní Fun rádio. Robert Fico sa celý život ži

Slovenskí mobilní operátori majú vyššie ceny aj zisky

Ceny volaní a dát slovenských pobočiek mobilných operátorov Deutsche Telekom a Orange sú citeľne vyššie než ceny v okolitých krajinách a ich ziskovosť je tu tiež vyššia, ukázalo porovnanie týždenníka Trend. Objektívne porovnanie cien je ale nemožné, pre komplexnosť ponúk a množstvo neporovnateľných benefitov. Podľa analýzy Európskej komisie (EK) sú slovenské ceny medzi najvyššími v EÚ, ale podľa regulátora RÚ patrí Slovensko medzi najlacnejšie krajiny. (etrend.sk)

Bonul lost BVS contract

Security firm Bonul, of oligarch Miroslav Bödör, has been protecting the infrastructure of the BVS water utility since 2015, for €1.6m annually. The contract expired in October 2019, but BVS is yet to complete a new tender. Due to growing labor costs, BVS expected an annual price of €3.1m for the upcoming period. A consortium of companies DUG, SBS Shield and Aval Beta offered a price of just €1.6m, though. A new contract has not been signed as the public procurement authority ÚVO is still reviewing appeals. (etrend.sk)

Natural gas price keeps falling

The price of natural gas fell from last year’s €21 per MWh to the current €15 on the Prague commodity exchange, the lowest level since September 2016. The low demand stems from a warm winter, full storage facilities and the coronavirus outbreak. The storage facilities were filled by high-priced gas and won’t empty due to the warm winter, which might be lethal to some gas companies. On the other hand, the low price might push some companies to switch from coal to gas and also stimulates the production of gas-powered power plants. (hnonline.sk)

Cena plynu klesá

Cena zemného plynu na pražskej burze klesla z vlaňajších 21 €/MWh na súčasných 15 €, čo je najmenej od septembra 2016. Za nízkym dopytom po plyne je teplá zima, preplnené zásobníky a obavy zo šírenia koronavírusu. Zásobníky plynu sa pritom plnili vlani pri vysokých cenách a pre teplú zimu sa plyn neminie, čo mnohým obchodníkom môže spôsobiť veľké problémy. Na druhej strane nízka cena motivuje firmy prejsť od uhlia k plynu a tiež podporuje výrobu elektriny v paroplynoch. (hnonline.sk)

Bonul stráca kontrakt

Infraštruktúru Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) od roku 2015 strážila bezpečnostná služba Bonul oligarchu Miroslava Bödöra za 1,6 mil. € ročne. Zmluva vypršala v októbri 2019, ale BVS ešte nevyhodnotilo nový tender. Pre rast mzdových nákladov v ňom očakávalo cenu 3,1 mil. € ročne, ale konzorcium firiem DUG, SBS Shield a Aval Beta ponúklo cenu 1,6 mil. €. Podpis zmluvy s konzorciom odďaľujú námietky, ktoré ešte prešetruje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). (etrend.sk)

RegioJet wants to continue to operate the Bratislava-Komárno rail line

RegioJet, which runs the trains on the Bratislava-Komárno line, is the only bidder in the tender to select the line’s new operator, said Transport Minister Árpád Érsek (Most-Híd). If there are any discrepancies in its bid, the Ministry will call a new tender, he added. If the tender fails, RegioJet will continue to operate the line on a temporary basis. (sme.sk)

U.S. Steel Košice plans to invest over €1bn by 2030

The U.S. Steel Košice steel mill plans to invest over €1bn in various projects by 2030 to reduce its carbon footprint and meet EU standards, according to its CEO, James Bruno. He called on the Slovak government to create a level playing field in terms of business environment. Slovakia has one of the highest energy prices for businesses in the EU. The government is already providing the steel mill with €12m annually as compensation for the high power prices. (HN/1)

U.S. Steel Košice plánuje do roku 2030 investovať cez 1 mld €

Oceliareň U.S. Steel Košice plánuje do roku 2030 investovať do rôznych projektov s cieľom znížiť svoju uhlíkovú stopu a splniť normy EÚ cez 1 mld €, uviedol jej šéf James Bruno. Upozorňuje však na to, že slovenská vláda musí vytvoriť rovnaké podmienky na podnikanie ako v okolitých krajinách. Slovensko má jedny z najvyšších cien energií pre podniky v EÚ. Vláda už kompenzuje oceliarni vysoké ceny elektriny sumou 12 mil. € ročne. (HN/1)

RegioJet chce pokračovať na trati Bratislava-Komárno

Do tendra na prevádzkovanie vlakov na trati Bratislava-Komárno prišla iba jedna ponuka, od súčasného prevádzkovateľa RegioJet, uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Ak by v nej boli nejaké nezrovnalosti, vypíše sa tender znova, dodal s tým, že ak tender nevyberie nového prevádzkovateľa, tak bude dočasne pokračovať zmluva RegioJetu. (sme.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.