Sales of Slovak online stores rose 20% to €1.36bn in 2019

The sales of Slovak online stores rose 20% to €1.36bn in 2019, estimates heureka.sk, a price comparison site. As many as 60% of Slovaks access online stores via mobile devices and Slovaks also appreciate the option of personal pick-up of goods. The fastest growing categories were hobby (+38%), clothing (35%) and food (33%). Electronics accounts for 40% of the total sales. (etrend.sk)

NBS launched major organizational changes

The central bank NBS has launched major organizational changes, says Peter Kažimír, its new governor. The changes mainly impact the monetary and supervision sections. “Some 300 of 1,100 employees are changing positions, of whom 80 have been given a new job description,” he adds. Just ten people are leaving, as they refused to move. NBS also called a tender for process and HR audit, to be carried out this year. Following benchmarking with other central banks, further changes will be made. Kažimír does not expect an increase in workforce and has no targets for job cuts. (HN/1)

NBS odštartovala veľké organizačné zmeny

V centrálnej banke NBS sme odštartovali veľké organizačné zmeny, hovorí jej nový guvernér Peter Kažimír. Zmeny sa týkajú najmä menového úseku a úseku regulácie a dohľadu. „Stoličky sa posúvajú 300 z 1.100 zamestnancom, z ktorých 80 dostáva novú pracovnú náplň,” konkretizuje. Odchádza desať ľudí, ktorí neakceptovali novú ponuku. NBS tiež vyhlasuje tender na procesný a personálny audit, ktorý bude prebiehať celý tento rok. Po porovnaní s inými centrálnymi bankami budú nasledovať ďalšie zmeny. Kažimír neočakáva zvyšovanie počtu zamestnancov, ale ciele na ich redukciu nemá. (HN/1)

Tržby e-shopov na Slovensku vlani stúpli o 20% na 1,36 mld €

Tržby e-shopov na Slovensku vlani stúpli o 20% na 1,36 mld €, tvrdí cenový porovnávač heureka.sk. Až 60% návštev prebieha prostredníctvom mobilných zariadení a dôležitá pre zákazníkov je možnosť osobného odberu tovaru. Vlani najviac rástli tržby v kategórii hobby (+38%), nasledovalo oblečenie (35%) a jedlo (33%). Elektronika má 40% podiel na celkových tržbách. (etrend.sk)

Bond funds in the second pension pillar are grappling with negative interest rates

Bond funds in the second pension pillar are grappling with negative interest rates. By law, they must invest conservatively and can’t buy risky bonds with higher yields. At the same time, they must turn positive yields and must use their own money to compensate clients for any negative yields. So far, the funds have been able to make positive yields, but in the long-term they can’t avoid losses. Bond funds in the third pension pillar, as well as those of asset managers, are responding by buying risky bonds with ratings at the bottom of the investment scale, or without any rating. The central bank NBS has already pointed out the deteriorating quality of their bond portfolios. (etrend.sk)

Government will give Kmotrík more money for his stadium

The government approved an increase in the price it will pay oligarch Ivan Kmotrík for the national football stadium by €23.2m, to €98.4m. Based on an initial contract, the government could buy the stadium for €75.2m, or leave it to Kmotrík and pay him a €27.2m subsidy. The price hike is subject to European Commission review and in fact, it will be up to the new government to deal with the issue. The opposition parties cry foul and point at a similar stadium completed in Vienna in 2016 at a price of just €53m. (sme.sk)

Vláda dá Kmotríkovi viac peňazí na štadión

Vláda včera schválila oligarchovi Ivanovi Kmotríkovi zvýšenie sumy, ktorú mu dá za Národný futbalový štadión, o 23,2 mil. € na 98,4 mil. €. Podľa pôvodnej zmluvy mohla štadión kúpiť za 75,2 mil. €, alebo ho nechať Kmotríkovi a poskytnúť 27,2 mil. € dotáciu. Navýšenie ceny ešte podlieha súhlasu Európskej komisie a v skutočnosti ho tak bude riešiť až budúca vláda. Opozičné strany s navýšením nesúhlasia a poukazujú na to, že vo Viedni bol v roku 2016 dokončený podobný štadión za iba 53 mil. €. (sme.sk)

Dlhopisové fondy v druhom penzijnom pilieri čelia problému záporných úrokov

Dlhopisové fondy v druhom penzijnom pilieri čelia problému záporných úrokov. Legislatíva ich núti investovať veľmi konzervatívne a nemôžu tak kupovať rizikové dlhopisy s kladným výnosom. Zároveň však zo zákona musia vykázať kladné zhodnotenie a prípadné záporné výnosy musia klientom kompenzovať z vlastných peňazí. Zatiaľ fondy vykazujú kladné zhodnotenie, v dlhodobom horizonte sa však stratám ťažko vyhnú. Dlhopisové fondy v treťom dôchodkovom pilieri, ako aj vo fondoch kolektívneho investovania, na situáciu reagujú kúpou rizikových dlhopisov, s ratingom na spodnej hranici investičného pásma, či úplne bez ratingu. Na znižovanie kvality ich portfólia upozorňuje aj centrálna banka NBS. (etrend.

PSA forced to stop production in Trnava

The Trnava plant of PSA stopped production on Tuesday evening due to the road blockade. Its car components are stuck in 50 trucks at the Slovak-Polish border. (webnoviny.sk)

Andrej Danko in contact with Kočner’s decoy

Andrej Danko made at least three phone calls with Alena Zsuzsová, charged with the murder of reporter Ján Kuciak, back in 2016 when he was Speaker of Parliament. The calls’ wiretaps were in Marian Kočner’s phone. Their conversation was intimate, and they were trying to set up a meeting. Danko declined to comment. Betting firms now put the odds of SNS not making it to parliament at 1:1.77. Smer is losing one of its few potential coalition partners. (N/2)

Andrej Danko mal intímne kontakty s Kočnerovou volavkou

Andrej Danko v roku 2016, ako šéf parlamentu, trikrát telefonoval s Alenou Zsuzsovou, obvinenou v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Nahrávky z telefónu Mariana Kočnera získal denník N. Ich konverzácia bola intímna a dohadovali si schôdzky. Danko nahrávky odmietol komentovať. Stávkové spoločnosti znížili kurz na vypadnutie SNS z parlamentu na 1:1,77. Smer tak príde o jedného z mála možných koaličných partnerov. (N/2)

Another slide in corruption perception ranking

Slovakia ranks 59th of 180 countries in the latest corruption perception index compiled by Transparency International, down two places from 2018 and down five places compared to 2016 when the current government took office. Slovakia scored 50 points out of 100, one points less than in 2016. Denmark and New Zealand are the cleanest countries. Failed efforts of the outgoing government in tackling corruption are illustrated by Specialized Criminal Court rulings; the number of its corruption verdicts was down a third in 2016-19 compared to 2012-15. (TIS)

László Sólymos (Most-Híd) resigned as Environment Minister

László Sólymos (Most-Híd) resigned as Environment Minister. On Wednesday evening, while under the influence, he attacked a restaurant employee, putting it down to a “difficult personal situation.” It is unclear whether he will be replaced in government for the five weeks before the general election. PM Peter Pellegrini is already in charge of the Health Ministry, after the resignation of Andrea Kalavská. (SME/1)

Ďalší pokles v rebríčku vnímania korupcie

Slovensko tento rok skončilo v rebríčku vnímania korupcie od Transparency International na 59. mieste spomedzi 180 krajín, o dve priečky nižšie ako v roku 2018 a až o päť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia v roku 2016. Slovensko dosiahlo 50 bodov zo 100, o bod menej pred štyrmi rokmi. Najčistejšími krajinami sú Dánsko a Nový Zéland. Neúspešný boj odchádzajúcej vlády proti korupcii ilustrujú verdikty Špecializovaného trestného súdu, keď počet rozsudkov za korupciu klesol v rokoch 2016-19 oproti rokom 2012-15 o tretinu. (TIS)

László Sólymos (Most-Híd) rezignoval na post ministra životného prostredia

László Sólymos (Most-Híd) rezignoval na post ministra životného prostredia. V stredu večer opitý napadol zamestnanca reštaurácie a svoje správanie vysvetlil „zložitou situáciou v rodinnom živote”. Zatiaľ nie je jasné, či ho vo vláde na päť týždňov do volieb niekto nahradí. Premiér Peter Pellegrini už vedie aj ministerstvo zdravotníctva po odstúpení Andrei Kalavskej. (SME/1)

Justice Ministry will purge Business Registry

In October, the Justice Ministry plans to begin purging inactive companies, about a third of the total 300,000 firms, from the Business Registry. Some businesspeople take this as a chance to save time, money and effort, since the voluntary liquidation of a company takes years and is costly; the state will liquidate companies free of charge. In October, the Ministry will publish a list of companies it plans to write off the Registry. These will include companies with basic capital still in Slovak crowns, without closing accounts, etc. One condition for free of charge liquidation by the state will be that the company in question does not have debts or assets. (etrend.sk)

Bratislava Volkswagen plant will pause production

The Bratislava Volkswagen plant will pause production for two days at the beginning of February, shortly after the Christmas 3-week production break, to cope with soft demand. It is not planning any dismissals, as last year, in a collective agreement, it pledged to keep jobs for five years. The plant called on the government to pay a part of the wages to workers staying home from unemployment insurance. This system, the so-called kurzarbeit, is working well in Germany, and helps keep employment when tough times hit. (dennikN.sk)

Bratislavský Volkswagen zastaví výrobu

Bratislavský závod Volkswagenu krátko po 3-týždňovej vianočnej odstávke zastaví začiatkom februára výrobu na dva dni v reakcii na nízky dopyt. Prepúšťať nechystá, keďže vlani sa v kolektívnej zmluve zaviazal, že nebude prepúšťať päť rokov. Závod požiadal vládu, aby zamestnancom so zrušenými zmenami začal časť miezd platiť štát z odvodov, ktoré si platia do fondu nezamestnanosti. Tento tzv. systém kurzarbeit funguje v Nemecku a pomáha firmám udržať zamestnanosť v ťažkých časoch. (dennikN.sk)

Ministerstvo spravodlivosti vyčistí obchodný register

Ministerstvo spravodlivosti (MS) plánuje od októbra t.r. vyčistiť obchodný register od neaktívnych firiem, zhruba tretiny z celkového počtu 300.000. Pre podnikateľov ide o príležitosť ušetriť, keďže dobrovoľná likvidácia firiem je časovo aj finančne náročná a štát ju vykoná bezplatne. MS v októbri zverejní zoznam firiem, ktoré chce vymazať. Ide o firmy, ktoré majú stále základné imanie v korunách, firmy bez účtových závierok a pod. Podmienkou na bezplatnú likvidáciu firmy štátom je, aby nemala majetok a dlhy. (etrend.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.