Postal operator Cromwell has new owners

The anti-trust authority PMÚ approved the acquisition of postal operator Cromwell (Petr Sucharda) by PMK Invest (Peter Kotuliak, Jozef Mokrý and Štefan Petergáč) and Media In (Ján Kasper). Initially, PMK Invest tried to acquire Cromwell together with Ján Sabol and Oszkár Világi, who own postal operators Selecta CEE and Tatra Billing. PMÚ turned this down, though, on anti-trust grounds. Cromwell and its subsidiaries Kolos, Direct Marketing, and Pekná modrá had €43.5m sales last year. (HN/12)

SPP will not increase gas prices despite huge losses

The state-run gas utility SPP, the dominant supplier of households, will not increase gas prices ahead of the general election, ruled the government. Regulator ÚRSO approved a price hike of 4.9% as of January 1, but the government, as the sole shareholder, ordered the BoD to keep prices unchanged. SPP will lose €11m as a result. Since 2004, when the state took over SPP, the company has lost €408m on household gas supplies. Its bet on gas prices turned sour and it increased gas prices less than competitors. It is reporting huge profits, but only thanks to dividends from eustream, gas pipeline operator. (HN/1)

Poštový operátor Cromwell má nového majiteľa

Protimonopolný úrad (PMÚ) schválil kúpu poštového operátora Cromwell (Petr Sucharda) spoločnosťami PMK Invest (Peter Kotuliak, Jozef Mokrý a Štefan Petergáč) a Media In (Ján Kasper). PMK Invest sa pôvodne snažil o kúpu spoločnosti Cromwell s Jánom Sabolom a Oszkárom Világim, ktorí vlastnia poštových operátorov Selecta CEE a Tatra Billing. PMÚ ale kúpu zamietol, keďže by príliš oslabila konkurenciu na trhu. Cromwell a jeho dcérske spoločnosti Kolos, Direct Marketing a Pekná modrá majú ročné tržby 43,5 mil. €. (HN/12)

SPP napriek vysokým stratám nezvýši ceny plynu

Dominantný dodávateľ plynu pre domácnosti, štátny SPP, krátko pred voľbami nebude zvyšovať cenu plynu, rozhodla včera vláda. Regulátor ÚRSO síce schválil firme zvýšenie cien o 4,9%, ale vláda ako jediný akcionár nariadila predstavenstvu, aby nevyužil maximálnu cenu schválenú ÚRSO. Firme to spôsobí stratu 11 mil. €. SPP už od roku 2014, keď ho prevzal štát, prerobil na dodávkach domácnostiam 408 mil. €. Zle odhadol cenu plynu na burze a zvyšoval cenu plynu pre domácnosti menej, ako konkurencia. Vykazuje vysoké zisky, ale iba pre dividendy od správcu plynovodu eustream. (HN/1)

The state will seek start-ups outside Bratislava

The state will provide start-ups with €68m in the coming four years, with the money coming from EU funds. Although the start-up scene is concentrated in Bratislava, at least 90% of the investments must go to companies outside the Bratislava region. Bratislava start-ups are eligible for lower investments and under tougher conditions. This year, though, seven of ten start-ups shortlisted for FTRNW Awards (Startup Awards previously) were from Bratislava. The investment program is run by Slovak Investment Holding, owned by the state-run bank SZRB. It has selected three private vehicles to identify the investment targets: Zero Gravity Capital (joint venture of Limerock Advisory and 0100 Ventures

Greenpeace is praising the government for the stance towards climate protection

Greenpeace is praising the government for the stance it took this year towards climate protection. The best measure is termination of coal mining and use in the upper Nitra region as of 2023. Another breakthrough is Slovakia’s carbon neutrality pledge as of 2050. Greenpeace also praises President Zuzana Čaputová for prioritizing this topic in her agenda. On the other hand, Slovakia was among the eight EU members that increased its greenhouse gas emissions by over 2% last year. (sme.sk)

Greenpeace chváli vládu za opatrenia prijaté tento rok v oblasti ochrany klímy

Greenpeace chváli vládu za opatrenia prijaté tento rok v oblasti ochrany klímy. Pozitívne hodnotí najmä plán ukončenia ťažby a spaľovania uhlia na hornej Nitre v roku 2023. Rovnako prelomový je aj záväzok Slovenska k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Za zlepšením vidí priorizovanie tejto témy prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Na druhej strane je Slovensko jednou z ôsmich krajín v EÚ, v ktorých vlani narástli emisie skleníkových plynov o viac ako 2%. (sme.sk)

Štát ide hľadať start-upy mimo Bratislavy

Štát ide v nasledujúcich štyroch rokoch do startupov investovať z eurofondov 68 mil. €. Hoci start-up scéna sa koncentruje do Bratislavy, minimálne 90% musí ísť do firiem mimo Bratislavského kraja. Firmy v Bratislave navyše môžu dostať nižšie investície a za tvrdších podmienok. Tento rok napr. sedem z desiatich start-upov v užšom výbere FTRNW Awards (predtým Startup Awards) má sídlo v Bratislave. Startupové eurofondy zastrešuje Slovak Investment Holding, ktorý spravuje štátna banka SZRB. Ten si vybral na investovanie troch súkromných správcov, Zero Gravity Capital (spoločný podnik Limerock Advisory a 0100 Ventures), CB Investment Management (zo skupiny Crowdberry) a Vision Ventures. (sme.sk)

Samsung is shrinking its Slovak operations

The Galanta-based plant of Samsung is laying off 600-900 of its 1,500 workers, say unofficial sources. The management says “TV set production will be re-organized from February 2020”. Samsung has reduced the workforce of its Galanta plant by 2,000 in recent years and closed the plant in Voderady last year. The Galanta plant makes high-end TV sets, large displays and LCM panels. Over the past 17 years, Samsung has received state investment assistance totaling €131m. It drew the last part of the assistance last year and in 2017, it paid out €595m dividends to its HQ. At its peak, with 6,000 workers, it was among Slovakia’s largest companies. Last year, it reported €1.8bn sales. The Galanta dis

Eurostat data revision increased gap between Slovakia and Western Europe

GDP per capita stood at 73% of the EU average in Slovakia in 2018, according to revised Eurostat data. Before the revision of purchasing power parities, it stood at 78%. Actual individual consumption (AIC), a measure of the material welfare of households, also stood at 73%. The data revision increased the gap between Slovakia and Western Europe. (Eurostat)

Samsung sa postupne sťahuje zo Slovenska

Závod v Galante juhokórejskej firmy Samsung prepustí 600-900 zo svojich 1.500 zamestnancov, tvrdia neoficiálne zdroje. Vedenie hovorí o „reorganizácii výroby televízorov od februára 2020”. Samsung v posledných rokoch znížil počet pracovníkov v Galante o 2.000 a vlani zatvoril svoj závod vo Voderadoch. V Galante vyrába high-endové televízory, veľkoformátové displeje a LCM panely. Samsung za 17 rokov získal na Slovensku od štátu stimuly 131 mil. € a s 6.000 zamestnancami patril medzi najväčšie firmy v krajine. Vlani ešte vykázal tržby 1,8 mld €. Stimuly dočerpal vlani a v roku 2017 poslal do centrály dividendu za 595 mil. €. Okres Galanta vykazuje nezamestnanosť iba 2,3%. (etrend.sk)

Eurostat revidoval údaje a zvýšil zaostávanie Slovenska

HDP na osobu na Slovensku vlani činilo 73% priemeru EÚ, ukazujú revidované dáta Eurostatu. Pred revíziou údajov o kúpnej sile pritom bol slovenský podiel až 78%. Aktuálne osobná spotreba (AOS), ukazovateľ materiálneho bohatstva domácností, tiež činila 73%. Revízia tak zvýšila zaostávanie Slovenska za krajinami západnej Európy. (Eurostat)

MiddleCap Group acquired BBF Tech

The anti-trust authority PMÚ is reviewing the acquisition of BBF Tech (Ivan Petríček and Miroslav Biroš) by MiddleCap Group (Miroslav Výboh). (antimon.gov.sk) BBF Tech deals in the design and installation of electrical devices. Last year, it quadrupled its net profit and sales to €10.1m and €29.6m, respectively. It employs 100 and supplies its wares to large residential and industrial projects as well as to highways. (HN/1)

Smer stole idea for election TV spot

Israeli agency Shaviv is considering suing the Smer party for stealing the idea for a TV spot. In it, Robert Fico plays a kindergarten teacher disciplining unruly kids representing opposition party leaders. Israeli PM Benjamin Netanjahu used the same video in 2015. Shaviv is suspected of aiding a coup in Montenegro in 2017, and in Slovakia, it has worked for campaigns of Matúš Vallo, Zuzana Čaputová, and PS/Spolu. The spot was banned in Israel, as local laws ban using children in campaigns. (etrend.sk)

Smer ukradol ešte aj predvolebný spot

Izraelská agentúra Shaviv zvažuje žalobu na stranu Smer za krádež námetu na volebné video. Robert Fico v ňom hrá učiteľa v škôlke, ktorý karhá neposlušné deti, lídrov opozičných strán. Rovnaké video v roku 2015 použil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Shaviv je podozrivá, že v Čiernej Hore v roku 2017 pomáhala organizovať štátny prevrat a na Slovensku pracovala na kampaniach Matúša Valla, Zuzany Čaputovej a PS/Spolu. V Izraeli bol spot zakázaný, keďže v kampani nie je možné využívať deti. (etrend.sk)

MiddleCap Group kupuje firmu BBF Tech

Protimonopolný úrad začal posudzovať kúpu spoločnosti BBF Tech (Miroslav Biroš a Ivan Petríček) skupinou MiddleCap (Miroslav Výboh). (antimon.gov.sk) BBF Tech sa venuje projektovaniu a inštalácii elektrických zariadení a vlani zoštvornásobil čistý zisk aj tržby na 10,1 mil. €, resp. 29,6 mil. €. Zamestnáva 100 ľudí a svoje výrobky dodáva pre rezidenčné a priemyselné projekty, či pre diaľnice. (HN/1)

Ján Počiatek is residing in Cannes and pays in cash

Ex-minister Ján Počiatek is residing in Cannes (France), where he is also in the real estate business. He uses Slovak construction firms and pays them in cash. Media speculate about his role in VAT fraud, corruption in public IT projects, leaking SKK/EUR conversion rate to J&T, overpriced PPP highways and highway toll, and a bribe from Radovan Vítek (Lemikon). (etrend.sk)

Magna is investing €170m in Kechnec

Magna, a Canadian automotive supplier, is investing €170m into the Kechnec transmission plant Getrag Ford Transmissions it acquired in April. It is already adding new staff to the 740 workers it had at the end of 2018. Magna moved the production of transmissions for BMW to the plant. (pravda.sk)

Magna investuje 170 mil. € v Kechneci

Kanadská firma Magna po kúpe závodu na výrobu prevodoviek Getrag Ford Transmissions v Kechneci do neho investuje 170 mil. € a už prijíma nových zamestnancov. Vlani závod zamestnával 740 ľudí. Magna do závodu umiestnila výrobu prevodoviek pre BMW. (pravda.sk)

Ján Počiatek je v Cannes a platí v hotovosti

Ex-minister Ján Počiatek v súčasnosti podniká s realitami v Cannes (Francúzsko). Využíva služby slovenských stavebných firiem, ktoré vypláca v hotovosti. Médiá špekulujú o jeho úlohe v podvodoch s DPH, korupcii pri štátnych IT projektoch, prezradení konverzného kurzu SKK/EUR, predražených PPP diaľniciach a mýtnom systéme, či úplatku od Radovana Víteka (Lemikon). (etrend.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.