Slovak companies of Andrej Babiš have sales of €830m and net profits of €15m

The European Commission has recently paused subsidies to all companies of Czech PM Andrej Babiš and proposed Babiš to sell the companies. In Slovakia, his firms have annual sales of €830m and net profits of €15m. The smallest and least profitable part of the Slovak Babiš’ empire is food companies (Hyza, Penam and Šarišské pekárne a cukrárne). Larger and more profitable is agri-business, mainly grain and oil seeds buyers that also supply farmers with fertilizer, seeds, and chemistry. He also controls farms that cultivate 20,000 ha of land. His most profitable Slovak business is fertilizer maker Duslo Šala. Since 2013, his companies obtained investment EU funds totaling €2.3m. His farms receiv

SNS candidate lacks education and professional qualifications for NBS deputy governor

Jozef Hudák, SNS candidate whom parliament confirmed as candidate for central bank NBS deputy governor, lacks education and professional qualifications for the job, said outgoing governor Jozef Makúch. According to Makúch, this is a purely political nomination, and Hudak immediately disqualified himself by proposing to set up a new health insurer, which is completely outside the NBS' scope of activities. Makúch recommended President Andrej Kiska not to appoint Hudák. Hudák has no doubts he meets all the required criteria. (sme.sk)

Kandidát SNS nemá vzdelanostné ani odborné predpoklady na post viceguvernéra NBS

Jozef Hudák, ktorého parlament na návrh SNS nominoval na post viceguvernéra centrálnej banky NBS, nemá na tento post vzdelanostné ani odborné predpoklady, uviedol odchádzajúci guvernér Jozef Makúch. Podľa Makúcha ide o čisto politickú nomináciu a Hudák sa okamžite diskvalifikoval sám úvahami o zriadení novej zdravotnej poisťovne, čo je úplne mimo kompetencií NBS. Makúch odporučil prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aby Hudáka nevymenoval. Hudák o svojich predpokladoch nepochybuje. (sme.sk)

Babiš má na Slovensku firmy s tržbami 830 mil. € a čistým ziskom 15 mil. €

Európska komisia v auguste zastavila dotácie firmám českého premiéra Andreja Babiša a navrhla, aby Babiš svoje firmy predal. Na Slovensku má firmy s tržbami 830 mil. € ročne, ktoré vlani dosiahli čistý zisk 15 mil. €. Najmenšou i najmenej rentabilnou súčasťou slovenskej vetvy Agrofertu je potravinárstvo (Hyza, Penam a Šarišské pekárne a cukrárne). Väčší a ziskovejší tu je agrárny biznis, najmä výkupcovia obilia a olejnín, ktorí tiež dodávajú hnojivá, osiva i agrochémiu. Kontroluje tiež farmy, ktoré hospodária na 20.000 ha. Najziskovejším slovenským biznisom je pre Babiša výrobca hnojív Duslo Šala. Od roku 2013 získali Babišove firmy eurofondy na investície za 2,3 mil. €. Farmy navyše dostáva

Workers with enough experience will get a university degree without attending university

The coalition party SNS wants to allow workers with enough experience to get a university degree without the need to attend university. “If a student gets a bachelor degree after three years of study, and start to work, he or she need not study for another two years to get Ing. or Mgr. degree. The work experience will suffice,“ explained Martina Lubyová (SNS), Education Minister. The degree would be awarded by a special committee consisting of employers’ and universities’ representatives. In Czechia, such a system is already in place—special committees verify one’s knowledge and award degrees. (HN/1)

Setting up a national airline would result in huge losses

Setting up a national airline would result in huge losses, according to an analysis by the Ekonomická univerzita Bratislava. The analysis was ordered by the Transport Ministry to review an idea by coalition party SNS. EU norms ban state subsidies for airlines and a national airline would have a hard time competing with private rivals. The initial investment would come to €130-175m, and the analysis does not expect losses to be brought down before the 5th year of operations. Slovakia set up a national airline in 1998, but it went bust, much as private airline SkyEurope. (dennikN.sk)

Národný letecký prepravca nedáva ekonomický zmysel

Zriadenie národného leteckého dopravcu, ktoré požaduje koaličná strana SNS, by pre ostrú konkurenciu viedlo k stratám v desiatkach miliónov eur. Tvrdí to analýza Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorú si objednalo Ministerstvo dopravy. Legislatíva EÚ zakazuje štátne dotácie pre aerolinky a tak by národný prepravca mal veľmi ťažkú situáciu. Úvodné náklady prepravcu by boli 130-175 mil. €, analýza očakáva zníženie strát až v piatom roku prevádzky. Na Slovensku už skrachoval štátny prepravca Slovenské aerolínie aj súkromné aerolinky SkyEurope. (dennikN.sk)

Vysokoškolský titul aj bez chodenia do školy

Koaličná strana SNS chce umožniť získať vysokoškolský titul aj bez chodenia do školy. „Ak študent po troch rokoch univerzity získa titul bakalár a ide do praxe, nemusí ďalšie dva roky študovať, ale môže mu byť priznaná kvalifikácia,“ vysvetlila ministerka školstva Martina Lubyová (SNS). Tituly by udeľovali komisie zložené zo zástupcov firiem a škôl ľuďom s dostatočnou praxou v odbore. V Česku už podobný systém funguje, špeciálne združenia overujú vedomosti kandidátov a udeľujú tituly. Ide najmä o technické oblasti. Podrobnosti o udeľovaní titulov budú zverejnené neskôr. (HN/1)

Farmers will get €110m extra in 2019

"I would like to take part in setting up a new, decent government," said President Andrej Kiska. He would not say whether he is going to set up a new party. He wants to fully devote himself to his presidential office for six more months, and only then will he be more specific about his political future. He repeated that he won’t seek reelection. (hnonline.sk)

Farmers will get €110m extra in 2019

Farmers will get €110m extra in 2019, boasts Agriculture Minister Gabriela Matečná (SNS). They will get revenue from the new special levy on retailers (€80m) as well as a €30m special fuel subsidy. Matečná hopes the new subsidies will improve their competitiveness and Slovakia’s food self-sustainability. She will step up controls of food imports to prevent illegal imports. (sme.sk)

„Rád by som sa podieľal na zostavení novej slušnej vlády," povedal Kiska

„Rád by som sa podieľal na zostavení novej slušnej vlády," povedal prezident Andrej Kiska. Stále však nespresnil, či založí novú stranu. Ešte šesť mesiacov sa chce plne venovať funkcii prezidenta a až potom sa vyjadrí ku svojej politickej budúcnosti. Zopakoval, že v prezidentských voľbách už kandidovať nebude. (hnonline.sk)

Farmári dostanú budúci rok 110 mil. € navyše

Farmári Farmári dostanú budúci rok 110 mil. € navyše, tvrdí ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS). Na ich podporu bude využitý výnos z odvodu pre obchodné reťazce (80 mil. €) a dostanú aj 30 mil. € na dotáciu na palivo. Matečná verí, že extra dotácie zlepšia ich konkurencieschopnosť a Slovensko bude viac potravinovo sebestačné. Posilní aj kontrolu dovozu potravín, s cieľom zabrániť nelegálnym dovozom. (sme.sk)

Danish facility manager ISS is leaving Slovakia

Danish facility manager ISS announced plans to leave Slovakia and 12 other markets in Europe and Asia in two years. It wants to focus on its key markets. In Slovakia, ISS Facility Services posted a 34% increase in losses to €0.3m in 2017, and its sales fell 15% to €28.2m. In 2012-17 it posted a cumulative loss of €0.9m. (denik.cz)

Slovakia’s catch up growth has stalled

Actual individual consumption (AIC), a measure of material welfare, came to 76% of the EU average in Slovakia last year, reported Eurostat. Similarly, GDP per capita in Slovakia stood at 76% of the EU average; it was 77% in 2014 and Slovakia’s catch up growth has stalled since then. IAC and GDP, both in per capita terms and adjusted for purchasing power standard, as a share of EU average in 2017: AIC GDP Austria 117% 127% CR 82% 89% Slovakia 76% 76% Poland 76% 70% Hungary 62% 68% (pravda.sk)

Dánsky správca nehnuteľností ISS opúšťa Slovensko

Dánsky správca nehnuteľností ISS oznámil, že do dvoch rokov sa stiahne zo Slovenska a ďalších 12 krajín v Európe a Ázii. Dôvodom je snaha sústrediť sa na kľúčové trhy. Na Slovensku vlani ISS Facility Services zvýšila stratu o 34% na 0,3 mil. € a tržby jej klesli o 15% na 28,2 mil. €. V rokoch 2012-17 utrpela kumulovanú stratu 0,9 mil. €. (denik.cz)

Slovensko už nedobieha životnú úroveň západnej Európy

Osobná spotreba, ukazovateľ bohatstva domácností, bola vlani na Slovensku na úrovni 76% priemeru EÚ, ukazujú údaje Eurostatu. Podobne aj slovenské HDP bolo na úrovni 76% priemeru únie. V roku 2014 už bolo 77%, ale odvtedy sa približovanie Slovenska životnej úrovni západnej Európy zastavilo. Osobná spotreba a HDP na osobu prepočítané podľa parity kúpnej sily, ako podiel na priemere EÚ v roku 2017: spotreba HDP Rakúsko 117% 127% ČR 82% 89% Slovensko 76% 76% Poľsko 76% 70% Maďarsko 62% 68% (pravda.sk)

Coal subsidies to end in 2023

The government approved the program for transformation of the Horná Nitra region that foresees ending the over €100m annual subsidies for coal mining to private mine HBP in 2023, instead of the initial 2030. The end to subsidies should result in lower electricity prices. With the help of EU funds, the government will subsidize projects for wagon repairs, tomato and fish farms, tourism, and research in the region. These should provide jobs for over 3,000 HBP miners. Both HBP and other firms and institutions will be allowed to submit the projects. (sme.sk)

Labor unions in business service centers

Andrea Klimová and Austrian labor union GPA-djp are setting up labor unions in Slovak business service centers. So far, they are in nine such centers. The centers worry labor unions will complicate and slow down their business. They called on the government to tighten legislation; just three workers are enough to set up labor unions now and the centers want the threshold to be set at 30% of the workforce. Klimová is content with the wages in the centers, but wants other conditions to improve. There are over 60 such centers in Slovakia with 35,000 workers. The largest were set up by IBM, AT&T, T-Systems and Dell. All came before 2012, and none has been added since. They pay an average wage of

Odbory v centrách podnikových služieb

Andrea Klimová a rakúsky odborový zväz GPA-djp začínajú zakladať odbory v slovenských centrách podnikových služieb, zatiaľ sú v deviatich centrách. Centrám sa to nepáči, odbory im komplikujú a spomaľujú biznis. Požadujú sprísnenie legislatívy, keďže v súčasnosti na založenie odborov vo firme stačia traja zamestnanci. Klimová je spokojná s platmi v centrách, chce ale tlačiť na zlepšenie iných podmienok. Viac ako 60 centier na Slovensku zamestnáva 35.000 ľudí. Najväčšie centrá tu majú firmy ako IBM, AT&T, T-Systems či Dell. Všetky prišli do roku 2012, odvtedy už žiadne väčšie centrum na Slovensko neprišlo. Centrá platia priemernú mzdu 1.780 €, o 120 € viac ako pred dvoma rokmi. (etrend.sk)

Dotácie na ťažbu uhlia skončia v roku 2023

Vláda včera schválila program transformácie regiónu horná Nitra, podľa ktorého dotácie vo výške cez 100 mil. € ročne na ťažbu uhlia v súkromných baniach HBP skončia v roku 2023. Predchádzajúci termín bol 2030. Ukončenie dotácií by malo znížiť cenu elektriny. Vláda chce s pomocou EÚ fondov v regióne podporiť projekty na opravy a výrobu železničných vagónov, pestovanie paradajok a chov rýb, turizmus a rôzne výskumno-vývojové projekty. Tie majú zabezpečiť prácu pre 3.000 baníkov HBP a bude ich môcť predkladať HBP aj iné firmy či organizácie. (SME/2)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.