Medusa Group feeds VW workers and faces tax evasion charges

The Bratislava plant of Volkswagen has recently extended its contract with local catering Medusa Group (Peter Štecko) for another five years. Medusa Group runs canteens at the plant, and has 400 workers there. Last year, it won a similar contract for the Amazon logistics center in Sereď and is in talks with several other large industrial plants. Last year, Medusa Group broke even on record sales of €17m. The police have launched a probe into suspicions of tax evasion of Medusa Group. Last year, the tax authority FS raided several of its restaurants, which were suspect of issuing fake receipts. The company admits some technical glitches, but the police apparently think otherwise. (HN/1)

Tatry Mountain Resorts is launching cooperation with Mölltaler Gletscher

Tatry Mountain Resorts (Igor Rattaj), which owns ski resorts in Slovakia, Czechia, and Poland, is launching a cooperation with Austrian ski resort Mölltaler Gletscher. It will sell its own Gopass ski pass along with the ski pass of the Austrian resort that already has a large Slovak and Czech clientele. It will fund the expansion to the Alps with a bond issue, which will also partly refinance existing debts. (openiazoch.sk)

Tatry Mountain Resorts začína spoluprácu s lyžiarskym strediskom Mölltaler Gletscher

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (Igor Rattaj), ktorá vlastní lyžiarske strediská na Slovensku, v Česku a Poľsku, začína spoluprácu s lyžiarskym strediskom Mölltaler Gletscher. Spolu so svojim skipasom Gopass bude predávať aj skipasy tohto strediska, ktoré má už teraz početnú slovenskú a českú klientelu. Rozširovanie biznisu do Álp chce TMR financovať aj prostredníctvom emisie dlhopisov, tie budú čiastočne aj refinancovať existujúce dlhy. (openiazoch.sk)

Medusa Group varí pre VW a čelí obvineniu z daňových únikov

Bratislavský závod Volkswagenu nedávno obnovil 5-ročný kontrakt so skupinou Medusa Group (Peter Štecko) na prevádzku závodných kantín. Medusa Group tam má 400 zamestnancov. Vlani firma získala podobný kontrakt s logistickým centrom Amazon v Seredi a rokuje s ďalšími veľkými firmami. Medusa Group vlani vykázala nulový zisk pri rekordných tržbách 17 mil. €. Polícia vyšetruje Medusa Group pre podozrenia z krátenia dane. Finančná správa vlani zadržala niekoľko pokladní v reštauráciách firmy. Tá tvrdí, že išlo iba o technické nedostatky, polícia si zjavne myslí niečo iné. (HN/1)

IT firm Resco expands

Software firm Resco posted a 7% drop in net profit to €1.6m in 2017, but its sales went up 19% to €6.2m. It employs 70 and distributes a quarter of its profit in bonuses. It develops CRM solutions and has Microsoft, IBM, and Heineken among its clients. It is offering its solutions to cities, allowing inhabitants to report broken lamps or full trash cans. Its offer of free CRM software has been taken up by two Slovak municipalities so far. (sme.sk)

The state wants to lease the Bratislava airport

The Transport Ministry sent for comments a proposal to select a strategic partner for the state-owned M.R. Štefánik airport in Bratislava. It wants to sign a long-term lease agreement in 2021, with the partner overseeing the airport’s long-term development. The partner is to assume the airport’s debts, totaling €54m, and pay €1.3m annually to the state. The airport needs about €200m in further investment. Since the coalition party SNS opposes the lease, the decision will be up to the next government. (etrend.sk)

IT firma Resco expanduje

Softvérová firma Resco vlani zaznamenala 7% pokles čistého zisku na 1,6 mil. € a tržby narástli o 19% na 6,2 mil. €. Má 70 zamestnancov a každý rok dá na odmeny 25% zisku. Vyvíja CRM riešenia a medzi zákazníkmi sú aj firmy ako Microsoft, IBM, či Heineken. Svoj softvér na správu vzťahov s klientmi ponúka aj mestám, ktoré ním umožňujú obyvateľom nahlasovať cez mobil pokazené lampy či plné smetné koše. Softvér zadarmo ponúka slovenským obciam, zatiaľ ho využívajú dve. (sme.sk)

Štát chce prenajať letisko

Ministerstvo dopravy dalo na pripomienky návrh na výber koncesionára pre štátne letisko M.R. Štefánika v Bratislave. Chce letisko dlhodobo prenajať od roku 2021 s tým, že koncesionár zabezpečí jeho rozvoj. Mal by prevziať úvery letiska vo výške 54 mil. € a platiť štátu 1,3 mil. € ročne. Letisko potrebuje ďalšie investície vo výške 200 mil. €. Keďže SNS s prenájmom letiska nesúhlasí, o ďalšom postupe má rozhodnúť až budúca vláda. (etrend.sk)

Jaguar Land Rover launched production in its new €1.4bn plant in Nitra

British car maker Jaguar Land Rover launched production in its new €1.4bn plant in Nitra on Thursday. The plant employs 1,500 workers, of whom 98% are from Slovakia. Next year, it plans to make 150,000 cars of the Land Rover Discovery model (previously, these were made in the British plant in Solihull). By the end of 2020, the plant aims to double both its production capacity and workforce. The plant will lift the growth pace of the Slovak economy next year, and increase the automotive sector’s share of industrial production and exports from the current 35% and 40% respectively. The state provided a €129m direct investment stimulus, and spent another €500m on the industrial park. It expects

Marek Maďarič is leaving Smer

Marek Maďarič, former Smer deputy leader and the closest ally of Robert Fico, is leaving the party and will no longer vote with the ruling coalition in parliament. He used to manage Smer’s election campaigns, but Erik Tomáš has gradually assumed that position. Maďarič stepped down as Culture Minister after the murder of reporter Ján Kuciak. He refuses to be linked to a coalition that relies on fascists, and one of whose leaders (Andrej Danko) has autocratic tendencies. The ruling coalition has 76 MPs in the 150-member parliament, and three independent MPs tend to vote with it, too. (dennikN.sk)

Marek Maďarič opustil Smer

Marek Maďarič, bývalý podpredseda Smeru a najbližší spolupracovník Roberta Fica, opúšťa stranu a v parlamente už nebude podporovať vládnu koalíciu. V minulosti bol šéfom volebných kampaní Smeru, postupne ale jeho pozíciu v strane prebral Erik Tomáš. Maďarič odstúpil z funkcie ministra kultúry po vražde novinára Jána Kuciaka. Nechce byť súčasťou koalície, ktorá sa spolieha na hlasy fašistov a v ktorej má jeden z lídrov (Andrej Danko) autokratické sklony. Vládna koalícia má po Maďaričovom odchode v 150-člennom parlamente 76 hlasov, plus s ňou pravidelne hlasujú traja nezávislí poslanci. (dennikN.sk)

Jaguar Land Rover spustil výrobu v Nitre

Britská automobilka Jaguar Land Rover včera spustila výrobu v novom závode v Nitre za 1,4 mld €. Závod zamestnáva takmer 1.500 ľudí, pričom 98% z nich je zo Slovenska. Budúci rok plánuje vyrobiť 150.000 áut Land Rover Discovery (doteraz boli vyrábané v britskom závode v Solihulle). Do roku 2020 chce závod zdvojnásobiť výrobnú kapacitu aj počet zamestnancov. Automobilka budúci rok zvýši tempo rastu slovenskej ekonomiky a zvýši súčasný podiel automobilového priemyslu na priemyselnej výrobe (35%) a exporte (40%) Slovenska. Štát investíciu podporil priamym stimulom 129 mil. € a investoval ďalších 500 mil. € do priemyselného parku, kde firma sídli. Túto sumu dostane štát od automobilky späť na da

Verex has over €100m in sales

The local group Verex, owned by brothers Pavol and Milan Mikušiak together with Vladimír Krč and Tadeusz Frackowiak, employs 700 and has over €100m annual sales. In the past three years, it has posted €5m annual profits. Its two main lines of business are a chain of grocery stores (CBA Verex; annual sales of €54m) and stores with electrical installation material for builders (Verex-Elto; €48m). It also owns several per cent of the shares in Tatry mountain resorts and the water world in Bešeňová. It has a small egg farm (Hydina Holding; €4m). Its management is gradually being taken over by the sons of the founders. (etrend.sk)

Danko wants to be like Orbán and Kaczyńsky

“My political vision is the same as that of Viktor Orbán and Jaroslaw Kaczyńsky,” said Andrej Danko, SNS leader and Speaker of Parliament. Under their leadership, Hungary and Poland have launched attacks on NGOs, and suppressed the free media, independent institutions, and the judiciary. Corruption is flourishing in Hungary. The EU has launched proceedings that might lead to stripping their voting rights. Danko, though, says that both are “defending their countries’ interests." SNS will therefore push for a strong centralized state, state control over the media and retailers, more social benefits, and higher investments into education and culture. (cas.sk)

Verex má ročné tržby cez 100 mil. €

Skupina Verex, ktorú vlastnia bratia Pavol a Milan Mikušiakovi s Vladimírom Krčom a Tadeuszom Frackowiakom, zamestnáva vyše 700 ľudí a dosahuje ročné tržby 100 mil. € a čistý zisk okolo 5 mil. €. Dve hlavné oblasti podnikania sú sieť obchodov s potravinami (CBA Verex; ročné tržby 54 mil. €) a veľko- a maloobchod s elektroinštalačným materiálom pre stavbárov (Verex-Elto; 48 mil. €). Vlastní tiež niekoľko percent akcií Tatry mountain resorts a akvapark v Bešeňovej. Má aj menšiu farmu na produkciu vajec (Hydina Holding; 4 mil. €). Skupinu postupne preberajú synovia zakladateľov. (etrend.sk)

Danko chce byť ako Orbán a Kaczyńsky

Moja vízia politiky je rovnaká ako Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczyńskeho, uviedol šéf parlamentu a SNS Andrej Danko. Maďarsko a Poľsko pod ich vedením rozbehli boj proti mimovládnym organizáciám, potláčajú slobodu médií a nezávislosť štátnych inštitúcií a súdov, v Maďarsku navyše bujnie korupcia. EÚ preto proti nim zvažuje sankcie. Podľa Danka ale obaja „obhajujú záujmy svojich štátov". SNS preto bude presadzovať silný centralizovaný štát, štátnu kontrolu nad médiami a obchodmi, väčší tlak na sociálne istoty a väčšie investície do športu a kultúry. (cas.sk)

O2 still uses national roaming

Mobile phone operator O2 had planned to stop using national roaming (usage of 2G networks of Telekom and Orange) at the end of this year. It has abandoned the plan and explains that the national roaming is no longer a replacement of its own network, but rather a way to effectively share networks. The use of national roaming is falling, and will fall further next year. Its own 2G network coverage increased from 95.7% of the population in 2015 to the current 99%. (zive.sk)

New Act on Honest Relations in Food Trade

The Agriculture Ministry prepared a new Act on Honest Relations in Food Trade to foster the position of food producers in relation to retailers. The Act defines 44 unfair business practices such as hidden fees and long payment periods. Maturity periods are capped at 15-30 days, instead of the current 45 days. Even Minister Gabriela Matečná (SNS) admits retailers were able to bypass the current legislation. She believes the new legislation will be more effective. (sme.sk)

O2 stále využíva národný roaming

Mobilný operátor O2 plánoval prestať využívať tzv. národný roaming (2G siete Telekom a Orange) na konci tohto roka. Teraz od tohto plánu upustil a vysvetľuje, že národný roaming už nie je náhradou vlastnej siete, ale spôsobom, ako efektívne zdieľať siete. Národný roaming využíva oveľa menej ako v minulosti a využívanie bude aj budúci rok výrazne klesať. Vlastná 2G sieť O2 pokrýva 99% populácie, v roku 2015 to bolo 95,7%. (zive.sk)

Nový Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami

Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo nový Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami s cieľom posilniť postavenie dodávateľov vo vzťahoch s maloobchodnými sieťami. Zákon bude definovať 44 zakázaných nekalých praktík ako skryté poplatky, či dlhé lehoty splatnosti faktúr. Splatnosť faktúr bude 15-30 dní. Sprísni aj sankcie za neférové praktiky. Aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) priznáva, že obchody dokázali súčasnú podobnú legislatívu obísť. Verí, že nový zákon bude úspešnejší. (sme.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.