Government will introduce a deposit scheme for beverage bottles and cans

Environment Minister László Sólymos (Most-Híd) wants to introduce a deposit scheme for beverage bottles and cans by the end of his term in 2020. He expects the deposit to come to 12 cents for each PET bottle, and 10 cents for each can. Costs to introduce the deposit system should come to tens of millions of euros. The state will set up a clearing center to manage the deposit scheme, from collection to recycling and the selling of the recycled materials. (sme.sk)

Government won’t adopt debt amnesty

The government won’t adopt debt amnesty, says Justice Minister Gábor Gál (Most-Híd). He is working on legislation stopping all asset forfeitures older than five years. Creditors will be given the right to re-start the forfeiture if they believe some of the old debts could be repaid. The abolition of old forfeitures should free up courts, relieve the state of the costs of managing old debts, and allow debtors to seek legal employment. At present, about half of the 3.7m forfeiture cases registered in courts are older than five years. (sme.sk)

Vláda zavedie zálohovanie obalov na nápoje

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) chce ešte do konca tohto volebného obdobia zaviesť zálohovanie obalov na nápoje. Predbežne očakáva zálohu 12 centov na PET flašu a 10 centov na plechovku. Náklady na zavedenie zálohovania odhaduje na desiatky miliónov eur. Vybuduje sa klíringové centrum, ktoré bude zabezpečovať celý systém zálohovania—zber, recyklácia a speňaženie výstupov. (sme.sk)

Vláda nebude realizovať exekučnú amnestiu

Vláda nebude realizovať exekučnú amnestiu, informoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Pripraví legislatívu, ktorá zastaví exekúcie staršie ako päť rokov. Veritelia ale dostanú právo opäť začať exekúciu, ak budú mať nádej, aby ich pohľadávka bola uspokojená. Cieľom zastavenia starých exekúcií je odľahčiť súdy, ušetriť na správe ťažko dobytných pohľadávok a umožniť dlžníkom oficiálne sa zamestnať. V súčasnosti je polovica z 3,7 mil. exekúcií na súdoch starších ako päť rokov. (sme.sk)

4ka owners include Hauck & Aufhäuser and Wood & Company

The ownership structure of small mobile phone operator 4ka includes German private bank Hauck & Aufhäuser. It remains to be seen whose stake the bank manages, as the stake is under the disclosure limit in the Public Partners’ Registry legislation. Among 4ka’s shareholders is also the investment group Wood & Company; again, its stake is undisclosed. Chinese firm ZTE, which supplied technology to 4ka, has no ownership stake, according to journalist Adam Valček. According to earlier media reports, Czech investment fund Avant has a 30% stake in 4ka. Its majority owner, Swan, is merging with Benestra (Sandberg Capital of Martin Fedor). (Valcek)

Government approved a series of tax laws

The government approved a series of tax laws on Wednesday. The new Act on Tax Authority FS will increase the wages of FS employees by €15m in 2019, introduce new electronic services, and increase the number of tax audits. The approved revision to the VAT Act abolishes the duty to pledge collateral when registering as a VAT payer, and simplifies the process of returning VAT to tourists. As of July 2019, all cash registers must connect online to FS servers. This should reduce tax evasion. The new Act on Tax Disputes Resolution aims to prevent double taxation and make it easier to settle tax disputes. (teraz.sk)

Medzi vlastníkmi 4ky je Hauck & Aufhäuser a Wood & Company

Vo vlastníckej štruktúre malého mobilného operátora 4ka je nemecká privátna banka Hauck & Aufhäuser. V čí prospech podiel spravuje, nie je známe, pretože výška akcionárskeho podielu je pod hranicou toho, čo treba skúmať podľa zákona o partneroch verejného sektora. Vo vlastníckej štruktúre 4ky je aj investičná skupina Wood & Company, opäť nie je známa výška podielu. Naopak žiadny vlastnícky podiel nemá čínska ZTE, ktorá 4ke dodala sieťové technológie, zistil novinár Adam Valček. (Valček) Podľa skorších informácií má 30% v 4ke český investičný fond Avant. Materská spoločnosť 4ky, Swan, je v procese zlúčenia s operátorom Benestra (Sandberg Capital Martina Fedora). (Valček)

Vláda prijala sériu daňových zákonov

Vláda včera prijala sériu daňových zákonov. Nový Zákon o Finančnej správe zvýši platy daňovým úradníkom o 15 mil. € v roku 2019, zavedie nové elektronické služby a zvýši počet daňových kontrol. (sme.sk) Schválená novela Zákona o DPH ruší povinnosť skladania zábezpeky pri registrácii rizikových platiteľov DPH a zjednodušuje proces vrátenia DPH turistom. (teraz.sk) Od júla 2019 sa všetky registračné pokladne budú musieť online napojiť na Finančnú správu. Má to znížiť daňové úniky. (sme.sk) Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia má za cieľ zamedziť dvojitému zdaneniu firiem a uľahčiť riešenie sporov v tejto oblasti. (teraz.sk)

NBS cut its forecast for next year’s economic growth

The central bank NBS has cut its forecast for next year’s economic growth to 4.5% from the previous 4.8%. It argues that foreign demand will be weaker and investment growth slower that previously forecast. Prediction of this year’s economic growth is left unchanged at 4%. NBS increased its forecast for employment growth in 2018-19 by 0.3 of a point to 2.1% and 1.5%, respectively. Nominal wages will grow by 6.2% and 6.9%. (sme.sk)

Labor unions demand higher pay in Jaguar Land Rover car plant

Management of the Nitra car plant of Jaguar Land Rover that will launch production in coming weeks is still discussing a new Collective Agreement with Labor Unions. Wages are the most contentious issue. The unions are demanding an increase in wages by 13.5% to €738 (A category), by 7.3% to €957 € (A+) and by 5.4% to €1,261 (B), plus corresponding benefits. The unions also demand 10 min breaks to keep a safe working regime, and extra days of holiday. (sme.sk)

NBS znížila odhad rastu ekonomiky

Centrálna banka NBS znížila odhad rastu ekonomiky na budúci rok na 4,5% z predchádzajúcich 4,8%. Dôvodom je očakávaný slabší zahraničný dopyt a spomalenie rastu investícií. Pre tento rok ponecháva NBS odhad rastu bez zmeny na úrovni 4%. Zvýšila odhad rastu zamestnanosti pre tento aj budúci rok o 0,3 bodu na 2,1%, resp. 1,5%. Nominálne mzdy majú rásť o 6,2% a 6,9%. (sme.sk)

Odbory v automobilke Jaguar Land Rover požadujú vyššie platy

Vedenie automobilky Jaguar Land Rover v Nitre, ktorá začne výrobu o niekoľko týždňov, sa stále s odbormi nedohodlo na kolektívnej zmluve. Hlavným sporným bodom je otázka platov. Odbory požadujú nárast platov o 13,5% na 738 € (kategória A), o 7,3% na 957 € (A+) a o 5,4% na 1.261 € (B), plus zodpovedajúce bonusy. Odborári žiadajú aj 10 min prestávky pre zachovanie bezpečného pracovného režimu, a extra dni dovolenky. (sme.sk)

Dangerous and illegal waste dumps have emerged around Bratislava

Several dangerous and illegal waste dumps have emerged around Bratislava and Senec due to corrupt officials and policemen, and construction waste is being used in building the Bratislava highway bypass, according to the Stop Corruption NGO. The police recently arrested several bureaucrats in the environmental departments of district offices in Bratislava and Senec, businesspeople who authorized the bribes, and a police officer in charge of investigating environmental crimes. They conspired to allow dumping of construction waste in fields in exchange for bribes. (dennikN.sk)

Banks will not have to provide information about all account transactions

The Finance Ministry abandoned a proposal obliging banks to send information of all transactions of companies and individuals to the tax authority FS once a year. It put forward the proposal to fight tax evasion more effectively, but backed down after fierce resistance from companies concerning bank secrecy and intrusion into privacy. (sme.sk)

Banky nebudú musieť posielať Finančnej správe informácie o všetkých transakciách

Ministerstvo financií (MF) upustilo od návrhu, aby banky museli raz ročne posielať Finančnej správe informácie o všetkých transakciách na účtoch podnikateľov a firiem. Návrh obhajovalo snahou zefektívniť boj proti daňovým únikom, ale rezignovalo po prudkom odpore firiem. Tie argumentovali bankovým tajomstvom a narušením súkromia. (sme.sk)

Nelegálne skládky okolo Bratislavy

V okolí Bratislavy a Senca pre úplatných úradníkov a policajtov vyrastá niekoľko nebezpečných skládok odpadu a odpad sa vozí aj na stavbu diaľničného obchvatu Bratislavy, tvrdí nadácia Zastavme korupciu. Polícia nedávno zatkla úradníkov odborov životného prostredia na okresných úradoch v Bratislave a Senci, podnikateľov, ktorí úplatky pre úradníkov legalizovali, ako aj policajta, ktorý riešil environmentálnu kriminalitu. Za úplatky dovolili voziť stavebný odpad na polia. (dennikN.sk)

eyerim won the Start-up of the Year award

eyerim (Martin Zahuranec), the largest and fastest growing sunglasses online store in the CEE region, won the Start-up of the Year award at the Central European Startup Awards (CESAwards). eyerim is active in 17 countries, had €3.3m sales last year, and received a €1.6m investment from 3TS Capital Partners a year ago. MultiplexDX, the Slovak-American startup aiming to eliminate bad cancer diagnostics, received the most awards. Vestberry, which develops analytical software for private equity investors, won the Best Fintech Startup award. (forbes.sk)

New gas pipeline Eastring

eustream, which runs the international gas pipeline in Slovakia, presented a feasibility study of a new 1,200 km gas pipeline, Eastring, from Bulgaria to Slovakia. Construction of the €2.6bn pipeline with annual capacity of 20-40bn cubic meters should commence in 2022 and the first gas should be shipped in 2025. The pipeline will allow shipment in both directions; i.e., it could be used to ship Russian gas to Turkey. eustream expect the EU to provide some funding, and the rest of the costs will be borne by gas firms, such as eustream, FGSZ of Hungary, Transgaz of Romania, and Bulgartransgaz of Bulgaria. (euractiv.sk)

Startupom roka na Slovensku je eyerim

Startupom roka na Slovensku je eyerim (Martin Zahuranec), najväčší a najrýchlejšie rastúci eshop s očnou optikou v regióne SVE, ktorý pôsobí v 17 krajinách a vlani mal tržby 3,3 mil. €. Pred rokom získal investíciu 1,6 mil. € od 3TS Capital Partners. Cenu získal na Central European Startup Awards (CESAwards). Najviac cien si odmietol MultiplexDX, slovensko-americký startup, ktorého cieľom je eliminovať zlú diagnostiku rakoviny. Vestberry, ktorý vyvíja analytický softvér pre private equity investorov, získal cenu Best Fintech Startup. (forbes.sk)

Nový plynovod Eastring

Prevádzkovateľ plynovodov eustream prezentoval štúdiu uskutočniteľnosti nového 1.200 km plynovodu Eastring z Bulharska na Slovensko. Plynovod za 2,6 mld € s ročnou kapacitou 20-40 mld m3 plynu chce začať stavať v roku 2022 a spustiť do prevádzky v roku 2025. Plyn bude prepravovať obojsmerne, t.j. môže byť využitý aj na prepravu ruského plynu smerom do Turecka. eustream očakáva, že časť nákladov na seba zoberie EÚ, zvyšné náklady pokryjú zainteresované spoločnosti (eustream, maďarský FGSZ, rumunský Transgaz a bulharský Bulgartransgaz). (euractiv.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.