Municipalities slow in drawing EU funds

Municipalities are drawing EU funds for the 2014-20 period much more slowly compared to the 2007-13 period. At the same stage of the previous 7-year period, 39% of the allocated €1.5bn had been spent. This time round, it is just 5%. Some experts say the municipalities won’t be able to draw €150m of the EU funds (in the previous period, €73m were left on the table). The Agriculture Ministry, which is responsible for the drawing, maintains the drawing will speed up in coming months and all the money will be spent. EU funds finance as much as 80% of all public investments. (RTVS)

Opposition parties will have joint candidate for Bratislava mayor

The opposition parties OĽaNO, SaS, Sme rodina announced that they will have a joint candidate in the November election of the Bratislava mayor. Based on a debate and a Focus agency poll, they will decide between Ján Mrva and Carolina Lišková. Both have already promised they would support the other candidate. A July poll by Focus showed that the favorites in the November election are incumbent Ivo Nesrovnal (30.9%), Václav Mika (23.6%; both are running as independents) and Ján Mrva (23.5%). Another candidate is Matúš Vallo (17.2%), backed by new parties Progresívne Slovensko and Spolu. (N/8)

Opozícia bude mať spoločného kandidáta na primátora Bratislavy

Opozičné strany OĽaNO, SaS, Sme rodina a KDH oznámili, že v novembrových voľbách budú mať v Bratislave spoločného kandidáta na primátora. Po prieskume agentúry Focus sa rozhodnú medzi Jánom Mrvom a Caroline Liškovou. Obaja už prisľúbili, že podporia víťazného kandidáta. Podľa júlového prieskumu agentúry Focus sú favoritmi vo voľných bratislavského primátora súčasný primátor Ivo Nesrovnal (30,9%), Václav Mika (23,6%; obaja kandidujú ako nezávislí) a Ján Mrva (23,5%). Kandiduje aj Matúš Vallo (17,2%), ktorého podporujú strany Progresívne Slovensko a Spolu. (N/8)

Samosprávy čerpajú EÚ fondy na roky 2014-20 veľmi pomaly

Samosprávy čerpajú EÚ fondy na roky 2014-20 veľmi pomaly, pomalšie ako v rokoch 2007-13. V rovnakom čase uplynulého 7-ročného obdobia už vyčerpali 39% z alokovaných 1,5 mld €, v tomto období je to iba 5%. Podľa expertov tak hrozí, že samosprávy nestihnú vyčerpať 150 mil. €. V minulom období nevyčerpali 73 mil. €. Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré je za čerpanie zodpovedné, tvrdí, že tempo čerpania sa bude zrýchľovať a vyčerpajú sa všetky peniaze. EÚ fondy pritom financujú až 80% verejných investícií. (RTVS)

State-owned energy supplier SPP is deforming the market

The state-owned energy supplier SPP is deforming the market with its high losses, which also worsen Slovakia’s public finances. Last year, SPP reported a €41m loss in the segment of energy supplies; thanks to dividends from gas pipeline operator eustream and local gas distributor SPP-distribúcia, its overall result was a €319m net profit. The remaining dozens of energy suppliers can’t afford such huge losses, as they would go belly up. SPP says the loss is the result of it providing security for the entire market, paying for gas storage in much higher volumes than it needs. (etrend.sk)

Brose expands in Prievidza

German car parts maker Brose keeps expanding its Prievidza plant for making mechatronic components for the automotive sector. The plant, which launched production last spring, has already seen €100m in investments. It employs 700 people, of whom 50 are in product development. Next year, it will add a new hall, and within seven years it plans to have 1,500 production workers and 200 engineers in the development center. It managed to grow so fast due in part to active HR marketing, with an annual budget of €0.3m. It also employs former miners, as the HBP mine in Prievidza will be closed in coming years. For 15 years now Brose has had a plant in Lozorno that supplies the nearby Volkswagen car p

Brose expanduje v Prievidzi

Nemecký výrobca komponentov pre autá Brose rozširuje svoj závod na výrobu mechatronických komponentov pre automobilový priemysel v Prievidzi. Závod, do ktorého doteraz investoval 100 mil. €, spustil výrobu vlani na jar a zamestnáva 700 ľudí, z toho 50 vo vývoji. Budúci rok pridá novú halu a do siedmich rokov tam chce zamestnávať 1.500 ľudí vo výrobe a 200 inžinierov vo vývoji. Zamestnancov sa mu darí získavať aj vďaka aktívnemu HR marketingu, do ktorého ročne investuje 0,3 mil. €. Pracovníkov získava aj z miestnych daní, ktoré čaká útlm. Brose má už 15 rokov na Slovensku závod v Lozorne. Pri just-in-time dodávkach pre neďaleký závod Volkswagenu vlani zamestnával 300 ľudí a dosiahol tržby cez

Štátny SPP deformuje trh vysokými stratami

Štátom vlastnený dodávateľ energií SPP deformuje trh vysokými stratami, tie navyše zhoršujú výsledok hospodárenia verejnej správy. Vlani vykázal v segmente dodávok energií stratu 41 mil. €, hoci vďaka dividendám od prevádzkovateľov plynovodu eustream a distribučnej sústavy SPP-distribúcia bol celkovým výsledkom čistý zisk 319 mil. €. Zvyšné desiatky dodávateľov energií si také vysoké straty nemôžu dovoliť, skrachovali by. Samotný SPP vysvetľuje stratu tým, že garantuje bezpečnosť dodávok pre celý trh uskladňovaním plynu v oveľa väčšom objeme, ako sám potrebuje. (etrend.sk)

Fees increase power prices

Slovak companies complain about high power prices, and various fees and taxes account for a significant share of the price, shows a study by the Iness think-tank. In the first half of this year, the so-called “power tax” stood at €31 per MWh, 17% higher than in 2015. Market power price is just above €50 per MWh. The average household pays €71.3 annually in the “tax”. The tariff funding renewables, mainly photovoltaic power plants, comes to €26.2 per MWh. The state-owned power grid operator SEPS pays €32.8m in dividends to the state budget annually, of €1.22 per MWh. The power excise tax is €1.32 and payments to the national nuclear fund NJF €3.21 per MWh. (sme.sk)

Mandatory tourism vouchers

The SNS coalition party wants tourism vouchers to be mandatory for companies with over 50 workers. Companies will have to provide them to every worker who has been with the company for over a year and demands the voucher. Their value will be set by companies, between €0-500. Companies will reimburse 55% of their value, and workers the rest. The vouchers will be used to pay for accommodation in Slovakia, for at least two nights. Contributions from companies and workers will be exempt from taxes and payroll levies. SNS will also propose cutting VAT from 20% to 10%. SNS leader Andrej Danko estimates that 60% of workers will use the vouchers. The other SNS idea, 13th and 14th wages, has not been

Poplatky zvyšujú ceny elektriny

Firmy na Slovensku sa sťažujú na vysoké ceny elektriny, za značnú časť ceny sú pritom zodpovedné rôzne poplatky a dane vyberané štátom, ukazuje analýza think-tanku Iness. V prvej polovici t.r. dosiahla „elektrická daň" 31 €/MWh, o 17% viac ako v roku 2015. Trhová cena elektriny pritom mierne presahuje 50 €/MWh. Priemerná domácnosť ročne na tejto fiktívnej dani zaplatí 71,3 €. Tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá slúži na dotovanie obnoviteľných zdrojov (najmä fotovoltických elektrární), dosahuje 26,2 €/MWh. Štátny správca elektrizačnej sústavy SEPS platí do štátneho rozpočtu ročne dividendy 32,8 mil. €, alebo 1,22 €/MWh. Spotrebná daň na elektrinu je 1,32 €/MWh. Odvod do Národného jadrové

Povinné rekreačné poukážky

Koaličná strana SNS chce presadiť, aby bolo poskytovanie rekreačných poukážok v hodnote 0-500 € povinné pre firmy s viac ako 50 zamestnancami. Firmy budú musieť poukážky poskytnúť zamestnancom, ktorí u nich pracujú aspoň rok a o príspevok požiadajú. Výšku poukážky stanovia firmy, tie uhradia 55% a zamestnanci zvyšok. Poukážky budú určené na prenocovanie v domácom hoteli najmenej na dve noci. Príspevky firiem aj zamestnancov budú oslobodené od daní a odvodov. SNS tiež navrhuje zníženie DPH na ubytovacie služby z 20% na 10%. Šéf SNS Andrej Danko odhaduje, že poukážky využije 60% zamestnancov. Iný nápad SNS, 13. a 14. platy oslobodené od daní a odvodov, nevyužila takmer žiadna firma. (Pravda/8)

High butter price resulted in record profits and sales of local dairy firms

Last year’s high price of butter resulted in record profits and sales of local dairy firms. The largest of them, Rajo (owned by Meggle of Germany) improved its net profit to €1.3m, and its sales rose 15% to €171.0m. Its record profit will help it absorb the €10m fine the anti-trust authority PMÚ levied on Rajo and five retailers for rigging the prices in 2009-14. Last year, the company invested €7m into cheese production and water cleaning facilities. Wages in the Bratislava plant have risen by €200 over the past three years, to €1,600 a month. Liptovský Mikuláš-based cheese maker Savacia Fromage & Dairy (owned by Bongrain of France) improved its net profit 63% last year, to €3.3m. Its sales

Křetínský and Tkáč acquire a stake in Metro

EP Global Commerce (EPGC; 53% owned by Daniel Křetínský and 47% by Patrik Tkáč) acquired a 7.3% stake in German retailer Metro, which has seven stores in Slovakia. EPGC has an option to buy another 15.2% of the shares, which would make it the largest shareholder in the retailer with market capitalization of €4bn and annual sales of €10bn. The shares are being sold by Franz Haniel & Cie, Metro’s largest shareholder. The price has not been disclosed. The new shareholder plans to develop the company further. (etrend.sk)

Křetínský a Tkáč kupujú Metro

Spoločnosť EP Global Commerce (EPGC; 53% vlastní Daniel Křetínský a 47% Patrik Tkáč) kúpila 7,3% akcií nemeckého obchodného reťazca Metro, ktorý má sedem predajní aj na Slovensku. EPGC má opciu aj na ďalších 15,2% akcií, s ktorými by sa stala najväčším akcionárom reťazca s tržnou kapitalizáciou 4 mld € a ročnými tržbami 10 mld €. Všetky svoje akcie predáva nemecká firma Franz Haniel & Cie, najväčší akcionár v Metre. Cena nebola zverejnená. Nový akcionár chce firmu ďalej rozvíjať. (etrend.sk)

Vysoké ceny masla zvýšili zisky mliekarní

Vlaňajšie vysoké ceny masla priniesli mliekarňam na Slovensku rekordné zisky aj tržby. Najväčšia mliekareň Rajo (vo vlastníctve nemeckej Meggle) vlani zvýšila čistý zisk na 1,3 mil. € a tržby jej narástli o 15% na 171,0 mil. €. Rekordný zisk jej pomôže vysporiadať sa s 10 mil. € pokutou, ktorú dostala spolu s obchodnými reťazcami od Protimonopolného úradu za manipuláciu cien svojich produktov v rokoch 2009-14. Firma vlani investovala 7 mil. € do výrobne syra i modernizácie čistiarne odpadových vôd. Mzdy v bratislavskom závode za posledné tri roky stúpli o 200 € na 1.600 €. Výrobca syrov z Liptovského Mikuláša Savacia Fromage & Dairy (vo vlastníctve francúzskeho Bongrain) vlani zvýšil čistý z

Slovenská sporiteľňa sold collateralized bonds totaling €250m

The Slovenská sporiteľňa bank sold 7-year collateralized bonds totaling €250m at an average yield of 0.625% p.a. The issue was rated Aaa by Moody's, the first such top rating for any Slovak company. Both Slovak and foreign institutional investors bought the bonds. The bank is happy with the demand and price, and will return to the international bond market in the future. (openiazoch.sk)

Železnice SR fights cheap Kazakhs

A consortium led by Kazakh firm Integra (also including Todini, Alpine and Cedis), submitted the lowest bid in a tender for renovation of 13 km rail track Poprad-Lučivná, totaling €90.9m. Companies Swietelsky, Strabag, Eurovia and Eltra bid €91.8m, and a consortium of TSS Grade, Doprastav and Tempra asked for €97.5m. The expected price was €96m. Železnice SR, a rail infrastructure operator, is not happy with the Kazakh inroads, as it very much prefers its traditional local suppliers. It faces the same issue in the tender to renovate the Bratislava-Czech border rail tracks, where Integra’s bid is also the lowest (€212m, as opposed to expected price of €300m). Železnice SR is working hard to e

Slovenská sporiteľňa predala kryté dlhopisy za 250 mil. €

Slovenská sporiteľňa včera predala 7-ročné kryté dlhopisy v objeme 250 mil. € pri priemernom výnose 0,625% p.a. Banka pre túto emisiu získala najvyššie možné hodnotenie od ratingovej agentúry Moody's na úrovni Aaa, ako vôbec prvá slovenská spoločnosť. Dlhopisy kupovali tak domáci ako aj zahraniční inštitucionálni investori. Banka je spokojná s dopytom aj cenou a na medzinárodné kapitálové trhy sa chce vrátiť. (openiazoch.sk)

Železnice SR nechcú lacných Kazachov

Konzorcium kazašskej firmy Integra (spolu s firmami Todini, Alpine a Cedis) podalo najnižšiu ponuku v tendri na rekonštrukciu 13 km železničnej trate Poprad-Lučivná, vo výške 90,9 mil. €. Firmy Swietelsky, Strabag, Eurovia a Eltra podali ponuku za 91,8 mil. € a združenie TSS Grade, Doprastav a Tempra ponuku 97,5 mil. €. Očakávaná cena bola 96 mil. €. Správca železničnej infraštruktúry Železnice SR nie je nadšený, preferuje tradičných slovenských dodávateľov. Rovnaká je situácia v tendri na rekonštrukciu trate Bratislava-česká hranica, aj tam je ponuka Integra najlacnejšia (212 mil. € pri očakávanej cene 300 mil. €). Železnice SR sa snažia Integru vylúčiť z oboch tendrov, zatiaľ neúspešne. Ok

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.