Ján Sabol has acquired Petroltrans

A group led by Ján Sabol has acquired Petroltrans, one of Slovakia’s largest oil products wholesalers. The anti-trust authority PMÚ is reviewing the deal. Sabol says he wants to develop the company further, in Slovakia as well as abroad. Petroltrans has been on the market since 2011 and in 2016, with owners from Ukraine, it reported a €1m net profit on €262.4m sales. Sabol’s key asset is Envien Group, the largest biofuel maker in Central Europe, with plants in Slovakia, Czech Republic, Hungary and Croatia. (HN/1)

HeSteel no longer interested in U.S. Steel Košice

U.S. Steel has terminated talks with He Steel Group of China on selling its Košice steel mill last year, according to sources of the HN daily. The Chinese group lost interest after the Chinese government withdrew support for acquisitions in Europe. What’s more, the price the Americans were demanding ($1.5bn) was too high. (HN/1)

Sabol kupuje Petroltrans

Skupina okolo Jána Sabola kupuje Petroltrans, jedného z najväčších veľkoobchodníkov s ropnými produktmi na Slovensku. Transakciu už posudzuje Protimonopolný úrad. Sabol chce firmu ďalej rozvíjať na Slovensku, aj na trhu okolitých krajín. Firma funguje od roku 2011 a v roku 2016, ešte s ukrajinskými majiteľmi, vykázala čistý zisk 1 mil. € pri tržbách 262,4 mil. €. Hlavným aktívom Sabola je Envien Group, najväčší výrobca biopalív v strednej Európe so závodmi na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Chorvátsku. (HN/1)

HeSteel už nemá záujem o U.S. Steel Košice

Americký U.S. Steel už vlani skončil rokovania o predaji svojich košických oceliarní čínskej He Steel Group, tvrdia zdroje HN. Čínska vláda totiž prestala podporovať expanziu svojich firiem v Európe. Navyše cena, ktorú U.S. Steel požadoval (1,5 mld USD), bola príliš vysoká. (HN/1)

Government will spend 0.9% of GDP on social measures

The public finance deficit will drop to 0.3% of GDP in 2019, up from the initially planned 0.1%, according to Stability Program approved by the cabinet. Balanced books are expected in 2020-21. The increase in deficit stems from the €600m social package, to be unveiled soon. Without its measures, the budget would post a 0.6% of GDP surplus next year, thanks to growing tax revenues. The public debt should drop from last year’s 50.9% of GDP to 43.3% in 2021. The increase in government spending should up the tempo of economic growth by 0.5 of a point next year, to 4.5%. (Pravda/1)

Slovakia was shortlisted by Linglong Tires

Slovakia was shortlisted by Linglong Tires, the third largest Chinese tire maker, as a location for its €500m plant that would create 1,500 jobs. The other potential locations are Czechia and Serbia, and the final decision will be made in three months, according to Radek Grill who is representing Linglong Tires. He owns the online store nejlevnejsipneu.cz, the largest tire seller in Czechia and Slovakia. (HN/1)

Linglong Tires zvažuje Slovensko

Tretí najväčší čínsky producent pneumatík Linglong Tires zvažuje Slovensko ako jednu z lokalít pre svoj nový závod za 500 mil. €, ktorý by vytvoril 1.500 nových pracovných miest. Ďalšie lokality sú Česko a Srbsko. Konečné rozhodnutie by malo padnúť do troch mesiacov, tvrdí Radek Grill, ktorý zastupuje záujmy Linglong Tires. Prevádzkuje internetový obchod nejlevnejsipneu.cz, ktorý je najväčším predajcom pneumatík v Česku a na Slovensku. (HN/1)

Na sociálne opatrenia pôjde 0,9% HDP

Schodok verejných financií budúci rok dosiahne 0,3% HDP namiesto pôvodne plánovaných 0,1%, uvádza Program stability, ktorý včera schválila vláda. Na roky 2020-21 vláda očakáva nulové schodky. Za navýšením deficitu je 600 mil. € sociálny balík, ktorý vláda predstaví čoskoro. Bez neho by budúci rok rozpočet dosiahol prebytok 0,6% HDP, pre zvyšujúce sa daňové príjmy. Verejný dlh by mal podľa programu klesnúť z vlaňajších 50,9% HDP na 43,3% v roku 2021. Navýšenie vládnych výdavkov by malo budúci rok zrýchliť ekonomický rast o 0,5 bodu na 4,5%. (Pravda/1)

Geely is considering building a new €400m car plant in Košice

Chinese maker of electric cars ZhiDou announced it is considering building a new €400m plant in Košice. It will make the final decision by the year’s end. It also shortlisted Romania, Poland, Hungary, and Slovenia. The decision whether to build a plant will depend on the level of state assistance, but also on its sales. Last year, it sold 4,000 vehicles in Europe, and plans to double that number this year. It is part of the Chinese car group Geely, which also owns Volvo and has stakes in Lotus and Daimler car makers. (forbes.sk)

Saková is new Interior Minister

The Smer party proposed Denisa Saková, who served as deputy minister under Robert Kaliňák, as the new Interior Minister. She was in charge of the public administration reform ESO as well as large IT projects, with dubious results in both cases. She managed the €15m IT tender in 2010, in which, according to special prosecutor Vasiľ Špirko, Robert Kaliňák and Ján Počiatek received a €0.5m bribe. President Andrej Kiska met with Saková yesterday, and will appoint her on Thursday. “The nomination of Kaliňák’s deputy is a missed opportunity. The government failed to send a clear signal that it is serious about regaining trust,” he commented. The Constitution does not give the President the right t

Saková novou ministerkou vnútra

Strana Smer navrhla na novú ministerku vnútra Denisu Sakovú, súčasnú štátnu tajomníčku rezortu. Mala na starosti reformu štátnej správy ESO či IT kontrakty v rezorte, v oboch oblastiach sú výsledky pochybné. Bola aj pri zákazke za 15 mil. € v roku 2010, z ktorej mali podľa špeciálneho prokurátora Vasiľa Špirka získať 0,5 mil. € úplatok Robert Kaliňák a Ján Počiatek. Prezident Andrej Kiska sa včera stretol so Sakovou a oznámil, že ju vymenuje vo štvrtok. „Nomináciu dlhoročnej štátnej tajomníčky z Kaliňákovej éry považujem za premrhanú príležitosť. Vláda nedokázala vyslať presvedčivý signál, že so snahou zabojovať o dôveru verejnosti to myslí vážne,” uviedol. Prezident podľa Ústavy nemôže návr

Geely zvažuje investíciu na Slovensku

Čínsky výrobca elektromobilov Zhi Dou zvažuje nový závod za 400 mil. € pri Košiciach. Automobilka to oznámila na autosalóne v Bratislave s tým, že rozhodnutie oznámi koncom roka. Slovensko je v hre spolu s Rumunskom, Poľskom, Maďarskom a Slovinskom. Rozhodnutie o novom závode záleží aj od vývoja predaja. Vlani táto súčasť čínskej skupiny Geely, ktorá o.i. vlastní automobilku Volvo a podiely v Lotuse a Daimleri, v Európe predala 4.000 elektrických vozidiel a tento rok chce tento počet zdvojnásobiť. (forbes.sk)

Aegon is leaving the Slovak market

Dutch insurer Aegon is selling its Slovak and Czech subsidiaries. It has hired BNP Paribas as an advisor and will contact potential suitors shortly. Aegon declined to comment. It is present in over 20 countries and is among the world’s largest insurance, pension, and asset management firms. With €48.7m premiums in 2017, it ranked 8th on the Slovak life insurance market. In 2012-17 it posted a net profit of €10.9m. (ihned.cz)

Slovak truck toll system is economic nonsense

The Slovak truck toll system is an economic nonsense that due to its high costs and low revenues does not meet its target of funding highway construction. Over seven years, it has produced only €1.2bn in revenues, €1bn short of the initial plan. Net income after costs came to €538m, just a third of the plan and on par with the old system of paper stickers. The system’s operator, SkyToll, reported a net profit of €161.9m in 2010-17. Initially, it was controlled by Milan Fiľo and J&T, and its current owner is Petr Syrovátko. Firms close to SkyToll also make huge profits on payment processing. (etrend.sk)

Mýtny systém je ekonomickým nezmyslom

Slovenský mýtny systém je ekonomickým nezmyslom a pre obrovské náklady a nízke príjmy nesplnil svoj cieľ financovať výstavbu diaľnic. Za sedem rokov fungovania priniesol štátu výnosy iba 1,2 mld €, o 1 mld € nižšie ako bol plán. Čisté príjmy po odrátaní nákladov sú 538 mil. €, iba tretina plánu a zhruba rovnaké ako by boli pri zachovaní starého systému papierových nálepiek. Prevádzkovateľ mýtneho systému Skytoll v rokoch 2010-17 vykázal čistý zisk 161,9 mil. €. Pôvodne ho vlastnil Milan Fiľo a J&T, v súčasnosti Petr Syrovátko. Spriatelené firmy zarábajú aj na výbere platieb za mýto. (etrend.sk)

Aegon opúšťa Slovensko

Holandská poisťovňa Aegon chystá predaj svojich pobočiek na Slovensku a v Čechách. Na pomoc pri predaji si najala banku BNP Paribas, ktorá začne čoskoro oslovovať potenciálnych investorov. Aegon odmietol informácie komentovať. Pôsobí vo viac ako 20 krajinách a patrí medzi najväčšie svetové spoločnosti v životnom a dôchodkovom poistení a správe aktív. Na Slovensku bol s vlaňajším predpisom 48,7 mil. € ôsmou najväčšou životnou poisťovňou. V rokoch 2012-17 tu vykázal čistý zisk 10,9 mil. €. (ihned.cz)

By 2023, Slovakia expected to become richer than Italy

By 2023, Slovakia and the Czech Republic are expected to become richer than Italy, according to IMF predictions using GDP per capita based on purchasing power parity. Italy’s economy is still only marginally larger than it was in 2000, while other leading EU economies have expanded by 25% or more. By the same measure, Spaniards became richer than Italians in 2017. (ft.com)

Large investment in Košice

The cabinet approved a significant investment status for the Haniska industrial park 10 km from Košice on Friday. The cabinet is ready to expropriate 910 ha of land for an unspecified investor(s). This is a greater area compared to the Jaguar Land Rover plant in Nitra (700 ha). Economy Minister Peter Žiga (Smer) reckons he is in talks with five potential investors, mostly from Asia, whom he declined to identify. Media speculate the investors could be any of German car maker BMW, Chinese maker of electric vehicles Zhidou, or Chinese tire maker Linglong. Žiga wants to sign a contract with an investor at the end of this summer. (HN/1)

Veľký investor pre Košice

Vláda v piatok rozhodla, že priemyselný park Haniska 10 km od Košíc získal status významnej investície. Vláda je tam pripravená pre zatiaľ nešpecifikovaného investora vyvlastniť pozemky na ploche 910 ha. To je väčšia plocha, ako získala automobilka Jaguar Land Rover pri Nitre (700 ha). Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer) hovorí o piatich potenciálnych investoroch, zväčša z Ázie, ktorých ale odmietol menovať. Médiá špekulujú o nemeckej automobilke BMW, čínskom výrobcovi elektromobilov Zhi Dou a čínskom výrobcovi pneumatík Linglong. Žiga plánuje zmluvu s investorom podpísať už koncom leta. (HN/1)

Slovensko bude v roku 2023 bohatšie ako Taliansko

Slovensko a Česko budú v roku 2023 bohatšie ako Taliansko, predikuje Medzinárodný menový fond na základe HDP na obyvateľa podľa parity kúpnej sily. Talianska ekonomika je iba o málo väčšia ako v roku 2000, kým iné veľké ekonomiky v EÚ odvtedy vzrástli minimálne o 25%. Dokonca aj Španielsko sa vlani stalo bohatšie ako Taliansko. (ft.com)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.