Dôvera objects to increased funding for emergency services

The Dôvera health insurer has criticized the Health Ministry’s plan to increase funding for emergency services that are among few profitable activities in the system. The ministry argues that the payments have not been increased since 2013 and they no longer cover all costs. It proposed to increase payments by €7m annually. The largest chain of emergency services, Falck, reported a €1.4m net profit last year, and the state-owned service in Košice a €0.5m net profit. (HN/1)

Bratislava agreed with Siemens for 2018

The city of Bratislava reached an agreement with Siemens for it to run the city public lights for €1.9m in 2018. Back in May, the city called a 20-year tender totaling €144m to run the lights but has moved the deadline four times already. The previous 20-year contract with Siemens had run out in 2016. (teraz.sk)

Bratislava sa dohodla so Siemensom na rok 2018

Mesto Bratislava sa dohodlo s firmou Siemens, že za 1,9 mil. € sa bude starať o verejné osvetlenie v meste aj budúci rok. Mesto už v máji vyhlásilo tender na 20-ročnú prevádzku osvetlenia s predpokladanou cenou 144 mil. €, ale termín ukončenia sa už 4-krát posunul. Predchádzajúca 20-ročná zmluva so Siemensom sa skončila už v roku 2016. (teraz.sk)

Dôvera nesúhlasí s vyššími platbami pre záchranky

Zdravotná poisťovňa Dôvera kritizuje plány Ministerstva zdravotníctva (MZ) navýšiť platby pre záchranky, ktoré patria medzi pár ziskových činností v zdravotnom systéme. Podľa MZ ale súčasná výška platieb, nezmenená od roku 2013, neodráža náklady záchraniek a tak navrhlo navýšenie platieb o 7 mil. € ročne. Najväčšia sieť záchraniek Falck vlani vykázala čistý zisk 1,4 mil. € a štátna košická záchranka čistý zisk 0,5 mil. €. (HN/1)

Bratislava plant of Volkswagen keeps expanding

The Bratislava plant of Volkswagen keeps expanding. This year, it plans to increase its workforce by 1,400 from last year’s 12,300, and in 2018, its payroll should top 14,000. In September, the plant launched a new €800m car body plant for the Porsche Cayenne model that is now completely made in Bratislava. Previously, it had been sent for final assembly in Germany. The plant’s area tops 2m sqm. Next year, it will launch the production of a new generation of the VW Touareg and a brand new Audi Q8 model. It also makes the Audi Q7 and small city cars of VW, Škoda, and Seat. (etrend.sk)

Companies complain about new taxes

The international NGO Computer & Communications Industry Association and Belgian-based Allied for Startup are protesting a Slovak Income Tax Act revision that slapped a tax on digital platforms not residing in Slovakia. They argue the new tax is a significant barrier for start-ups that violates the principle of territoriality and freedom of service provision. The Finance Ministry responded that the revision protects Slovakia’s interests and is in line with EU legislation. Grand Thorton, a consultancy, sees the revision’s biggest drawback as a new tax on corporate reorganization. (HN/9)

Bratislavský závod Volkswagenu stále naberá ľudí

Bratislavský závod Volkswagenu stále naberá ľudí. V tomto roku plánuje zvýšiť počet zamestnancov o 1.400 z vlaňajších 12.300 a budúci rok ich počet prekročí 14.000. V septembri spustil do prevádzky novú karosáreň za 800 mil. € pre model Porsche Cayenne, ktorý sa teraz kompletne montuje na Slovensku. Dovtedy sa autá kompletizovali v Nemecku. Plocha závodu tak prekročila 2 mil. m2. V budúcom roku začne závod vyrábať novú generáciu VW Touareg a nové Audi Q8. Vyrába aj Audi Q7 a malé mestské autá značiek VW, Škoda a Seat. (etrend.sk)

Firmy kritizujú nové dane

Medzinárodná nezisková organizácia Computer & Communications Industry Association a belgický Allied for Startup protestujú proti nedávnej novele Zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza daň na digitálne platformy, ktoré u nás nemajú sídlo. Argumentujú, že ide o významnú bariéru pre začínajúcich podnikateľov, ktorá porušuje zásadu teritoriality a slobodu poskytovania služieb. Podľa Ministerstva financií ale zákon chráni záujmy Slovenska a je v súlade s právom EÚ. Poradenská firma Grand Thorton zas kritizuje novelu za to, že zavádza daň na reorganizáciu firiem. (HN/9)

Government granted capital gains tax exemption

Most of the changes in the recently passed revision to the Income Tax Act is restrictive and aimed against aggressive tax planning, writes Renáta Bláhová, partner at BMB Leitner, on her blog. The measures include taxation of Slovak owners of foreign companies, taxing the exit of companies, restricting tax neutrality for corporate reorganizations, and a 35% withholding tax on payments where the final beneficiary is unidentified. Other changes in the revision are pro-business, such as an increase in the research tax deductible from 25% to 100%, the so-called Patent Box (exempting 50% of copyright income) and a capital gains tax exemption when an ownership stake tops 10% for at least two years.

Patients will not get their drugs in January

As many as 40% of pharmacies still don’t have the card reader they need for dispensing drugs after January 1, when the new eHealth system is launched. Patients won’t get their prescription drugs entered into the new electronic system, and will have to seek pharmacies that have the reader. The Health Ministry says it is working on solving the problem and all pharmacies will get the readers in January. (SME/1)

Pacienti sa v januári nedostanú k liekom

Až 40% lekární stále nemá čítačku kariet, ktorú potrebuje na vydanie liekov po 1. januári, keď sa spustí nový systém eHealth. Pacienti sa tak nebudú môcť dostať k liekom, ktoré im lekári budú musieť predpisovať v novom elektronickom systéme. Budú musieť hľadať lekáreň, kde čítačku majú. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že na riešení problému pracuje a všetky lekárne čítačky dostanú v januári. (SME/1)

Vláda odpustí daň pri predaji firiem

Väčšina zmien v nedávno schválenej novele Zákona o dani z príjmov je reštriktívna a namierená proti agresívnemu daňovému plánovaniu, píše v blogu Renáta Bláhová, partnerka spoločnosti BMB Leitner. Ide o zdanenie majiteľov zahraničných firiem, zdanenie firiem pri odchode, obmedzenie daňovej neutrality pri reorganizáciách a 35% zrážková daň pre platby, ak sa nepreukáže konečný majiteľ príjmu. Ďalšie zmeny v novele sú pro-podnikateľské, napr. rozšírenie super-odpočtu výdavkov na výskum a vývoj z 25% na 100%, oslobodenie pre príjmy z patentových práv do 50% a oslobodenie firemných ziskov z predaja podielov, pri minimálnej účasti na imaní 10% a časovom teste dva roky. Finančná správa tiež zavádza

Apartment prices are growing due to rising construction costs

Apartment prices are growing due to rising construction costs, say developers. The price of new apartments, €1,218 per sqm at the end of 2014, has risen by €160 since then. Developer YIT received bids 15% higher from construction firms for the second phase of its Nuppu residential project compared to the first phase, despite just a six-month time difference. Developer Cresco reports a 25% increase in construction costs this year, and Lucron, 17%. The price growth mainly reflects labor shortages. Developers see no price bubble on the residential market, as rising prices reflect rising costs rather than growing demand. For 2018, they expect apartment price growth to slow down, following the ce

2018 state budget approved

Parliament approved the 2018 state budget on Wednesday. The budget deficit will fall to 0.8% of GDP from the 1.3% planned for this year, mainly thanks to the €800m increase in income tax and payroll levy revenues. The public debt will fall to just under 50% of GDP. The government is planning a balanced budget for 2020. Analysts warn that the government is not using the current period of solid economic growth for a faster deficit reduction. Instead, the government is drawing attention to approved public sector wage hikes and higher social benefits. The independent fiscal responsibility council RRZ sees €1.1bn risks in the budget with revenues of €14.0bn. The council expects higher than planne

Ceny bytov rastú pre drahšie stavebné firmy

Ceny nových bytov rastú pre stúpajúce stavebné náklady, tvrdia developeri. Cena nových bytov činila 1.218 €/m2 na konci roka 2014 a doteraz vzrástla o 160 €. Developer YIT Slovakia tvrdí, že pri projekte Nuppu mal pri rovnakých bytovkách s odstupom šiestich mesiacov od stavebnej firmy cenu vyššiu o 15%. Developer Cresco tento rok zaznamenal 25% rast stavebných nákladov a Lucron 17%. Za prudkým rastom cien stavebných firiem je najmä nedostatok pracovníkov. Podľa developerov tak na trhu nie je bublina a rast cien bytov odráža skôr ich náklady než stúpajúci dopyt. Na rok 2018 odhadujú už pomalší rast cien bytov, pre opatrenia centrálnej banky NBS tlmiace rast hypoték. Realitná bublina na trhu p

Štátny rozpočet schválený

Parlament schválil štátny rozpočet na rok 2018. Deficit klesne na 0,8% HDP z tohtoročných plánovaných 1,3%, najmä pre o 800 mil. € vyšší príjem z daní a odvodov. Verejný dlh tak klesne tesne pod 50% HDP. Na rok 2020 už vláda plánuje vyrovnané hospodárenie. Analytici a opozícia rozpočtu vyčítajú, že v období solídneho ekonomického rastu neznižuje deficit dostatočne rýchlo. Vláda upozorňuje na vyššie výdavky na platy vo verejnom sektore či vyššie sociálne dávky. Nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v rozpočte vidí riziká za 1,1 mld € (pri príjmoch 14,0 mld €). Rada napr. očakáva vyššie než plánované výdavky na sociálne opatrenia a zdravotníctvo, nedodržanie rozpočtov samospráv, a plány p

Penta’s largest acquisition

Penta will sign a contract to purchase the largest Romanian pharmacy chain, A&D Pharma, by the end of this year, according to Romanian media. This would be Penta’s largest acquisition, with an estimated value of €350m. Penta owns the Central European pharmacy chain Dr. Max, with 1,300 outlets. The acquisition will add another 600 pharmacies with annual sales over €1bn in Romania. Penta wants to expand Dr. Max in Italy and the Baltic countries too. (etrend.sk)

Kiska forced to appoint three dubious constitutional judges

President Andrej Kiska appointed Mojmír Mamojka, Jana Laššáková, and Miroslav Duriš as judges to the Constitutional Court. He therefore complied with the recent Constitutional ruling that he must chose three judges from the seven candidates put forward by parliament since 2014. Kiska still deems the candidates unqualified. Mamojka used to be the president of an unscrupulous private law university in Sládkovičovo, where politicians and underworld figures bought titles. Laššáková was a corporate lawyer, and, since 2002, an MP, while Duriš is a notary. They had shown no interest in constitutional law in the past. Next year, nine of 13 Constitutional Court judges will be appointed. Justice Minis

Najväčší nákup Penty

Skupina Penta ešte do konca roku podpíše zmluvu o kúpe najväčšej rumunskej siete lekární A&D Pharma, píšu rumunské médiá. Má ísť o historicky najväčšiu transakciu Penty v odhadovanej výške 350 mil. €. Tá vlastní stredoeurópsku sieť lekární Dr. Max s 1.300 lekárňami, v Rumunsku by pribudlo ďalších 600 s ročnými tržbami vyše 1 mld €. Penta chce sieť Dr. Max posunúť aj do Talianska či pobaltských krajín. (etrend.sk)

Kiska musel menovať troch pochybných ústavných sudcov

Prezident Andrej Kiska menoval Mojmíra Mamojku, Janu Laššákovú (bývalí poslanci Smeru) a Miroslava Duriša za sudcov Ústavného súdu. Reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu, že si musí vybrať spomedzi siedmich kandidátov zvolených parlamentom od roku 2014. Kiska stále považuje týchto kandidátov za nekvalifikovaných. Mamojka v minulosti šéfoval súkromnej právnickej univerzite v Sládkovičove, kde si tituly kupovali politici aj príslušníci podsvetia. Laššáková bola v minulosti podniková právnička a od roku 2002 poslankyňa parlamentu, Duriš je zas notár. V minulosti sa vôbec nevenovali ústavnému právu. Budúci rok má byť vymenovaných deväť nových sudcov ÚS. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.